Kurzy na zakázku

Kurzy na zakázku

Vámi vybraný kurz můžeme zrealizovat na zakázku ve Vašich nebo i našich prostorech.

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí)

Akreditováno: MPSV: A2020/0814-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči, ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Bez vztahu nelze vychovávat - úvod do problematiky vztahové vazby

Akreditováno: MPSV: A2019/0208-SP/PC

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních služeb. Absolvent semináře získá informace o vztahové vazbě, poruc...

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovní...

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konf...

Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2020/0449-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

FUNDRAISING pro neziskové organizace

Kurz je určen pro osoby, které chtějí rozšířit a získat kompetence pro vyjednávání se sponzory a dárci s cílem získat finanční a nefinanční dary pro svou organizaci.Ku...

Inkluze bez rozpaků

Akreditováno: MSMT- 22451/2017-2-863

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ.

Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí!

Akreditováno: MPSV: A2020/0578-SP/PC/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, jejích vedoucí, i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.Absolvent kurzu bu...

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, který mů...

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klim...

Marketing školy

Akreditováno: MŠMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkolipodílejí ...

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MSMT-34415/2019-1-1036

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného ča...

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky v sociálních službách.

Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0203-SP/VP

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu...

Naše sociální služba a její dostupnost pro lidi se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s lidmi se sluchovým postižením

Akreditováno: MPSV: A2019/0200-SP/PC/VP

Kurz je určen celé škále sociálních služeb, které se primárněna osoby se sluchovým postižením nezaměřují, ale mohou být jejich klienty.

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude ori...

Paliativní péče II., jak komunikovat

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kur...

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potře...

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základn...

Právní minimum pro sociální pracovníky v ambulantních a pobytových zařízeních pro seniory - dvoudenní kurz

Akreditováno: MSPV: A2017/0385-SP/VP

Určeno pro sociální pracovníky pracující v ambulantních a pobytových zařízeních pro seniory, kteří splnili podmínky vzdělání sociálního pracovníka dle zákona č. 108/20...

Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Jak se v projektu dobře zařídit"

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Projektové řízení bez stresu a konfliktů - "Než projekt začne"

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Provázání projektů s učivem a hodnocením žáků

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, případně ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zaříz...

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditováno: MPSV: A2020/0816-SP/VP

Kurz je primárně určen k rozšíření a ukotvení znalostí pracovníků vykonávající agendu přestupků na úseku SPOD a případně dalším pracovníkům, zejména vedoucím, OSPOD.

Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2019/0206-SP/VP

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech, ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.Absolve...

Případová konference v praxi

Akreditováno: MPSV: A2020/0451-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých ...

Sociálně ekologický model inkluze

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ.

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Součástí obce jsou i lidé bez domova

Akreditováno: MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP, připravujeme akreditaci u MV

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe po...

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a...

Specifika inkluze žáků se znevýhodněním v oblasti psychiky, zvýšenou citlivostí a mimořádným nadáním

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol, od MŠ až po VOŠ

Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD

Akreditováno: MPSV: A2020/0815-SP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovnícíi, doprovázení pěstounů, vedoucí a...

Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky

Akreditováno: MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci, migranty nebo uprchlíky. Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak ...

Strategické plánování a projektové řízení v oblasti sociálních a návazných služeb – úvod do problematiky - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2019/0201-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené d...

Strategické řízení školy

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Umění sporu ve výuce ke kritickému myšlení a multi-názorové toleranci

Akreditováno: MSMT-21710/2020-2-502

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům - účitelům ZŠ, gymnázií, SŠ, SOŠ, SOU a VOŠ.

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Úvod do komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, Alzheime...

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno: MPSV: A2019/0205-SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1292-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycház...

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1293-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Absolvent výcviku poz...

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1291-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycház...

Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno: MPSV: A2019/0202-SP

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přic...

Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0714-SP/PC

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách a pracovníkům v sociálních službách.Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompete...

Základy projektové práce ve výuce

Akreditováno: MSMT-15546/2018-2-485

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZŠ, výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asis...