Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD

Akreditováno:

MPSV: A2020/0815-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním
prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovníci, doprovázení pěstounů,
vedoucí a řídící pracovníci apod.

Obsah kurzu

V současném globalizovaném světě se i v České republice často setkáváme
s mezinárodním prvkem, a to i při poskytování sociálně-právní ochrany dětí
a při výkonu kolizního opatrovnictví. Vzdělávací program má za cíl rozšířit
znalosti a odbornost pracovníků OSPOD a doprovodných subjektů pěstounů
v řešení mezinárodního prvku v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kurz nabízí
seznámení s jednotlivými situacemi, kdy se různá specifika mezinárodního práva
soukromého uplatňují v praxi. Je tedy zaměřen na základní orientaci v tématu,
klíčové aktéry, kteří mají kompetence řešit jednotlivé situace spojené s mezinárodním
prvkem, ukotvení znalostí v základním poradenství a orientaci v průběhu soudního
řízení, pokud je stanovena role kolizního opatrovníka.

Absolvent se seznámí se specifiky mezinárodního prvku při výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, doprovázení pěstounů a výkonu kolizního opatrovnictví. Seznámí se
s příklady situací, ve kterých se mezinárodní prvek při uvedené činnosti objevuje.
Po absolvování kurzu by měl mít základní orientaci v pramenech práva v oblasti
aplikace mezinárodního práva soukromého a mezinárodních úmluv s danou problematikou.
Absolvent by měl být schopen poskytnout základní poradenství, zaměřené zejména
na identifikaci specifik mezinárodního prvku a znalost aktérů, kteří předmětné situace
mají kompetenci řešit a základních oprávnění a povinností jednotlivých aktérů.
Kurz je určen k rozšíření a upevnění znalostí odborníků pracujících v agendě sociálně právní ochrany dětí.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?