Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD

Akreditováno:

MPSV: A2020/0815-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním
prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovnícíi, doprovázení pěstounů,
vedoucí a řídící pracovníci apod.

Obsah kurzu

V současném globalizovaném světě se i v České republice často setkáváme
s mezinárodním prvkem, a to i při poskytování sociálně-právní ochrany dětí
a při výkonu kolizního opatrovnictví. Vzdělávací program má za cíl rozšířit
znalosti a odbornost pracovníků OSPOD a doprovodných subjektů pěstounů
v řešení mezinárodního prvku v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Kurz nabízí
seznámení s jednotlivými situacemi, kdy se různá specifika mezinárodního práva
soukromého uplatňují v praxi. Je tedy zaměřen na základní orientaci v tématu,
klíčové aktéry, kteří mají kompetence řešit jednotlivé situace spojené s mezinárodním
prvkem, ukotvení znalostí v základním poradenství a orientaci v průběhu soudního
řízení, pokud je stanovena role kolizního opatrovníka.

Absolvent se seznámí se specifiky mezinárodního prvku při výkonu sociálně-právní
ochrany dětí, doprovázení pěstounů a výkonu kolizního opatrovnictví. Seznámí se
s příklady situací, ve kterých se mezinárodní prvek při uvedené činnosti objevuje.
Po absolvování kurzu by měl mít základní orientaci v pramenech práva v oblasti
aplikace mezinárodního práva soukromého a mezinárodních úmluv s danou problematikou.
Absolvent by měl být schopen poskytnout základní poradenství zaměřené zejména
na identifikaci specifik mezinárodního prvku a znalost aktérů, kteří předmětné situace
mají kompetenci řešit a základních oprávnění a povinností jednotlivých aktérů.
Kurz je určen k rozšíření a upevnění znalostí odborníků pracujících v agendě sociálně právní ochrany dětí.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Úvod – Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD

Seznámení s účastníky, zjištění očekávání účastníků, seznámení s obsahem a průběhem kurzu.

Modul 1 - Teoretický úvod a legislativní ukotvení problematiky

V této části bude věnován prostor základnímu teoretickému úvodu s vymezením pojmů a legislativního ukotvení problematiky (mezinárodní prvek, mezinárodní právo soukromé, mezinárodní úmluvy s tematikou mezinárodního prvku, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, zákon o mezinárodním právu soukromém, občanský zákoník, zákon o zvláštních řízeních soudních, apod.). Dojde k definici situací, ve kterých je přítomen mezinárodní prvek (nezletilí cizinci bez doprovodu, cizinci narození na území a opuštění v porodnici matkou, rodiny s cizím státním příslušníkem žijící na území ČR, přeshraniční případy, zajišťování návratu nezletilých z ciziny, mezinárodní únosy a neoprávněné zadržení, specifika zajištění NRP v případě mezinárodního prvku, ad.).

Modul 2 - Nezletilí cizinci bez doprovodu a cizinci narození na území opuštění v porodnici matkou

Tento modul kurzu je sestaven ze dvou situací, kdy jsou na území ČR nezletilí cizinci bez doprovodu, a to buď v důsledku jejich vstupu na území v rámci procesu migrace, nebo na základě narození na území po jejich opuštění matkou v porodnici. Účastníci budou seznámeni s postupem při řešení situace nezletilých bez doprovodu dle metodického pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí č. 1/2016 se zohledněním posunů v metodice a nových poznatků a postupů pro oblast ověření věku. V případě cizinců narozených na území pak lektor vychází ze zkušeností s danou problematikou a metodického materiálu vytvořeného Magistrátem hlavního města Prahy. S ohledem na využití (přechodné) pěstounské péče jsou tyto informace zaměřeny také na objasnění sítě aktérů pro daná témata a jejich kompetencí a na problematiku oprávnění a povinností pěstounů v souvislosti s přijetím péče o cizí státní příslušníky.

Modul 3 - Přeshraniční případy, zajišťování návratu dítěte bez doprovodu, specifika NRP u cizinců

V tomto modulu kurzu budou probrány zákonitosti řešení dalších případů s mezinárodním prvkem, tedy otázky přeshraniční spolupráce (např. vymáhání výživného, zajištění přeshraničních styků, apod.), zajišťování návratu nezletilých českých státních občanů bez doprovodu z ciziny a specifika náhradní rodinné péče nad rámec předchozího modulu (tedy otázky mezinárodní adopce a specifika žadatelů o NRP v ČR, pokud je jeden ze žadatelů cizí státní příslušník – rezident v ČR).

Modul 4 - Mezinárodní únosy a navracení nezletilých, závěrečná aplikace poznatků na kazuistikách

V první část modulu bude probrána problematika mezinárodních únosů (jak únosů, tak neoprávněného zadržování), zejména role orgánů sociálně-právní ochrany v řízení o návratu dítěte, pokud se jedná o únos směrem do ČR nebo o zadržení na území ČR. V následné rekapitulaci dojde ke shrnutí poznatků a jejich aplikace na modelových kazuistikách.

Závěr

Prostor pro dotazy a diskuzi k probírané tématice, rekapitulace obsahu kurzu, týmová forma aplikace poznatků na modelových kazuistikách.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet