Kurzy na zakázku

Kurzy na zakázku

Vámi vybraný kurz můžeme zrealizovat na zakázku ve Vašich nebo i našich prostorech.

Asistované kontakty v praxi SPOD - (když dva nestačí)

Akreditováno: MPSV: A2020/0814-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují v náhradní rodinné péči, ve službách pro ohrožené rodiny s dětmi a pro sociální pracovníky OSPOD apod.

Bez vztahu nelze vychovávat - úvod do problematiky vztahové vazby

Akreditováno: MPSV: A2019/0208-SP/PC

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky sociálních služeb. Absolvent semináře získá informace o vztahové vazbě, poruchá…

Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno: MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovníci…

Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno: MPSV: A2019/0712-SP/VP

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfli…

Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2020/0449-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené dět…

Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí!

Akreditováno: MPSV: A2020/0578-SP/PC/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb, jejích vedoucí, i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.Absolvent kurzu bude…

Jak zvládnout syndrom vyhoření pro sociální pracovníky ve veřejné správě a v sociálních službách

Akreditováno: MPSV: A2020/0086-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky nebo pracovníky v sociálních službách, včetně vedoucích pracovníků, kteří mohou být ohroženi syndromem vyhoření, jenž může …

Kultura a klima školy – významný aspekt kvalitní školy

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a další pracovníky, kteří se na kultuře a klimat…

Marketing školy

Akreditováno: MŠMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkolipodílejí na…

Muzikofiletika – zážitkové a kreativní pojetí hudby ve výchově a vzdělávání

Akreditováno: MSMT-28139/2022-4-892

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času…

Náhradní rodičovství – úvod do problematiky náhradní rodinné péče v ČR

Akreditováno: MPSV: A2019/0204-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky OSPOD s důrazem na agendu NRP a sociální pracovníky v sociálních službách.

Naplňování zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0203-SP/VP

Zejména pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu d…

Naše sociální služba a její dostupnost pro osoby se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s osobami se sluchovým postižením

Akreditováno: MPSV: A2019/0200-SP/PC/VP

Kurz je určen celé škále sociálních služeb, které se primárněna osoby se sluchovým postižením nezaměřují, ale mohou být jejich klienty.

Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu se bude orien…

Paliativní péče II., jak komunikovat

Akreditováno: MPSV: A2020/0452-SP/PC/VP

Kurz je určen pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotníkům, zejména těm, kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.Absolvent kurzu…

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele SŠ a VOŠ

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky gymnázií, středních a vyšších odborných škol.Absolventi kurzu si prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti, potřeb…

Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele ZŠ

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky základních škol.Absolvent si díky tomuto kurzu prohloubí a rozšíří své diagnostické schopnosti potřebné u žáků základníc…

Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditováno: MPSV: A2020/0816-SP/VP

Kurz je primárně určen k rozšíření a ukotvení znalostí pracovníků, vykonávající agendu přestupků na úseku SPOD a případně dalším pracovníkům, zejména vedoucím, OSPOD.

Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2019/0206-SP/VP

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech, ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.Absolvent…

Případová konference v praxi

Akreditováno: MPSV: A2020/0451-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené dět…

Sebepoznání pro učitele

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - učitele mateřských, základních i středních škol a rovněž učitele středních odborných učilišť, základních uměleckých šk…

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou – úvod do problematiky

Akreditováno: MPSV: A2021/0296-SP/PC/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Součástí obce jsou i lidé bez domova

Akreditováno: MPSV: A2020/0450-SP/PC/VP, připravujeme akreditaci u MV

Kurz je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří pracují s cílovou skupinou osob bez přístřeší nebo se s ní v rámci své praxe potk…

Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno: MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a o…

Specifika mezinárodního prvku při výkonu SPOD

Akreditováno: MPSV: A2020/0815-SP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají s mezinárodním prvkem, např. pracovníci OSPOD, kolizní opatrovníci, doprovázení pěstounů, vedoucí a ří…

Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky

Akreditováno: MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci, migranty nebo uprchlíky. Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak v …

Strategické plánování a projektové řízení v oblasti sociálních a návazných služeb – úvod do problematiky - dvoudenní kurz

Akreditováno: MPSV: A2019/0201-SP/VP

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného, i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené dě…

Strategické řízení školy

Akreditováno: MSMT-32336/2020-4-734

Kurz je určen všem vedoucím pozicím ve školách a školských zařízeních a dalším pracovníkům, kteří se podílejí na managementu.

Úspěšné sebeřízení a time management jako prevence vyhoření

Akreditováno: MSMT-21284/2020-2-511

Kurz je určen pro všechny pedagogické pracovníky - ředitele škol a školských zařízení, učitele, i pro asistenty pedagoga a případně pro nepedagogické pracovníky.

Úvod do komplexní práce s klienty v domovech se zvláštním režimem

Akreditováno: MPSV: A2019/0716-SP/PC

Kurz je určen všem, kteří pracují nebo chtějí pracovat v Domově se zvláštním režimem či v sociálních službách, které pracují s klienty s duševním onemocněním, Alzheimero…

Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno: MPSV: A2019/0205-SP/VP

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže I

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942; MPSV A2021/0723-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.Současně je kurz určen všem soci…

Varovné signály radikalizace a inklinace k extrémnímu násilí u dětí a mládeže II

Akreditováno: MSMT-39833/2020-2-942; MPSV A2021/0725-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce.Současně je kurz určen všem soci…

Výcvik v e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 24 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1292-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházej…

Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1293-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Absolvent výcviku pozná…

Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin

Akreditováno: MPSV: A2019/1291-SP/PC

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházej…

Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno: MPSV: A2019/0202-SP

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přichá…

Základní orientace v procedurálních standardech a jejich tvorba v praxi

Akreditováno: MPSV: A2019/0714-SP/PC

Kurz je určen všem sociálním pracovníkům, kteří pracují v sociálních službách a pracovníkům v sociálních službách.Absolventi kurzu si oživí vědomosti a rozšíří kompetenc…

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Akreditováno: MPSV: A2021/0534-PK

Základním předpokladem pro podání přihlášky je:trestní bezúhonnost,zdravotní způsobilost,věk nad 18 let,ukončené základní vzdělání.Kurz je možné hradit úřadem práce jako…

Sociální práce s klienty s psychiatrickou diagnózou II – základy komunikace

Akreditováno: MPSV: A2021/0944-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen všem pracovníkům, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s klienty s duševním onemocněním.

Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků zá…

Jak zastavit násilí v rodinách – způsoby práce a komunikace s agresorem

Akreditováno: MPSV: A2021/1120-SP

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi setkávají nebo mohou setkat s tematikou domácího nasilí. Kurz využijí tedy pracovníci OSPOD, sociální kurá…

Kompetentní pečující I. - Komplexní péče o klienta upoutaného na lůžku

Akreditováno: A2022/0964-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, jak pro sociální pracovníky, tak i pro pracovníky v sociálních službách.

Kompetentní pečující II. - Práce s bolestí klienta v prostředí sociální služby

Akreditováno: A2022/0965-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Kompetentní pečující III. - Aktivizace klienta, jako součást každodenní péče zvyšující soběstačnost

Akreditováno: A2022/0966-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro všechny zaměstnance sociálních služeb, pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách.

Falešná oznámení, křivá obvinění a zvlášť zranitelné oběti trestných činů z pohledu součinnosti policie a OSPOD

Akreditováno: MPSV: A2021/1384-SP/VP

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou zabývají.Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a o…

Spolupráce školy a OSPOD v systému péče o ohrožené děti

Akreditováno: MSMT-7922/2021-6-253

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů škol , včetně výchovných poradců a metodiků prevence.

Muzikofiletika II – zážitkové, kreativní a reflektivní pojetí hudebnosti v praxi

Akreditováno: MSMT-21517/2021-2-692

Kurz je určen pro široké spektrum pedagogických pracovníků – pro učitele ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ i VOŠ), pedagogy poradenských zařízení, psychology, pedagogy volného času…

Telefonická krizová intervence

Akreditováno: MPSV: A2022/0598-SP/PC/VP

Výcvik je určen pro sociální pracovníky napříč sociálními službami, ale i ve veřejné správě a samosprávě (sociální kurátoři, OSPOD...) a pracovníky v sociálních službách…

Žáci s dominantní poruchou chování a emocí v současné inkluzívní škole - dvoudenní kurz

Akreditováno: MSMT-6232/2022-2-273

Kurz je určen všem pedagogickým pracovníkům a dalším zaměstnancům škol a školských zařízení.Absolvent programu si zvýší kompetence v oblasti problematiky žáků s dominant…

Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence

Akreditováno: MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže i jejich rodinami.Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v …

Radikalizace a obdiv extrémního násilí u dětí a mládeže

Akreditováno: A2024/0044-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem soc…

Násilí z nenávisti a extremistická propaganda z pohledu pomáhajících profesí

Akreditováno: A2024/0045-SP/VP

Kurz je určen jak pro ředitele všech typů škol a školských zařízení, tak pro jejich pedagogy, psychology, preventisty a výchovné poradce. Současně je kurz určen všem soc…

Jóga pro děti a dospělé s postižením

Kurz je určen odborníkům, kteří se profesionálně věnují dětem a dospělým se zdravotním postižením (vhodné pro asistenty pedagoga, speciální pedagogy, sociální pracovníky…

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné …

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišť…

Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma

Akreditováno: MSMT-1161/2024-23-6

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte…

Odborná konference pro sociální pracovníky: Bezpečnost, násilí a prevence v sociální práci

Tato konference přináší jedinečnou příležitost pro obohacení vašich odborných znalostí a prohloubení porozumění tématům bezpečnosti, násilí a prevence v kontextu sociáln…

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů – kombinovaná forma

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium…