Specifika práce s cizinci, migranty a uprchlíky

Akreditováno:

MPSV: A2020/0087-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkávat s cizinci,
migranty nebo uprchlíky.
Absolvent kurzu získá aktuální přehled o migraci jak v ČR, EU, tak i v celém světě. Bude
seznámen se systémem práce s cizinci v ČR a se specifiky práce s danou cílovou skupinou.
Účastník dokáže lépe zvládat práci s cizinci, migranty a uprchlíky - bude více chápat jejich
potřeby, znát základní metody sociální práce, postupy a nástroje vedoucí k jejich pomoci
v konkrétních sociálních situacích.. Dále se účasník naučí lépe čelit negativním společenským
předsudkům a stereotypům v dané oblasti.

Obsah kurzu

Kurz nabídne základní přehled v oblasti práce s cizinci, migranty a uprchlíky. Nabídne osvojení
praktických a zároveň komplexních znalostí o nastaveném systému v ČR. Součástí kurzu jsou
i praktická cvičení a příklady, které pomohou účastníkům k orientaci v druzích pobytů cizinců
a v postupech při jejich zaměstnávání nebo poskytování zdravotní péče. Program rovněž
pomůže účastníkům v orientaci v potřebách cizinců, základních metodách práce, postupech
a nástrojích vedoucích k pomoci cizincům v konkrétních sociálních situacích. Bude věnován
i prostor předsudkům a stereotypům ve společnosti.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

12 výukových hodin

Přednášející

Program

Blok 1 - Kdo je tady cizinec?

Blok obsahuje výklad základních pojmů z oblasti migrační a cizinecké problematiky a z oblasti
interkulturní komunikace (uprchlík, cizinec, Schengenský prostor, občan třetí země nebo
Dublinský systém, kulturní etnocentrismus, enkulturace, etnikum a národ). Účastníci budou
rovněž seznámeni s aktuální českou legislativou na dané téma (zákon o azylu a zákon o pobytu
cizinců) a přinese účastníkům základní orientaci ve zmíněných oblastech, a to i v širších souvislostech.

Blok 2 - Migrace ve světě

Tato část obsahuje základní informace o aktuální situaci v oblasti migrace ve světě
(interaktivní mapa a údaje týkající se migrace ve světě, trendy imigrace a emigrace,
statistiky, grafy) a také základní přehled o důsledcích evropské migrační krize (aktuální
statistiky migrantů a uprchlíků v Evropě, rizika a migrační trendy v Evropě do budoucna).
Blok uzavře seznámení s migrační teorií.

Blok 3 - Cizinci v Česku

Téma č. 1: Migranti, cizinci a uprchlíci na našem území

Téma přinese přehled o faktickém a statistickém přehledu, vývoji v čase, o aktuálních
trendech v oblasti zaměstnávání cizinců, o nejpočetnějších národnostních menšinách
v ČR, ale rovněž přehled o žadatelích o mezinárodní ochranu a o azylantech.

Téma č. 2: Systém práce s migranty, cizinci a uprchlíky

Téma obsahuje základní orientaci o činnosti a kompetencích správních orgánů v oblasti
migrace. Dále přehled státních a veřejných institucí, které poskytují služby této cílové
skupině, a jednotlivých službách v konkrétních příkladech. Součástí tématu je také přehled
neziskových organizací v oblasti migrace a jejich působnost. Téma bude ukončeno vhledem
do cesty uprchlíka a cizince na našem území, tedy do azylové a pobytové procedury.

Téma č. 3: Pobyty cizinců, zdravotní péče, sociální podpora a zaměstnávání cizinců

Téma obsahuje základní informace o pobytových oprávněních cizinců na území České
republiky a ujasnění dvou kategorií cizinců, přechodného a trvalého pobytu občanů EU
a informace o pobytech pro občany třetí země (krátkodobý pobyt, dlouhodobý pobyt,
trvalý pobyt). Dále budou účastníci seznámeni se základními informacemi o zaměstnávání
cizinců z třetích zemí a občanů EU, o zdravotní péči a pojištění cizinců (podmínky, rozsah).

Blok 4 - Specifika práce s cizinci

Téma č. 1: Specifika cílové skupiny a bariéry společnosti

Téma se bude věnovat základním informacím o jazykových bariérách, kulturních odlišnostech,
změnách statusu a rolí a traumatech z minulosti - PTSD. A v té souvislosti o nárocích
na pracovníky a práci s nimi. Současně se bude blok věnovat bariérám společnosti
(neznalost problematiky, předsudky, stereotypy). Na závěr bloku proběhne pro účastníky
cvičení na vhled do vlastních stereotypů: „cesta vlakem“.

Téma č. 2: Principy interkulturní komunikace

Tato část bude zahájena praktickým cvičením na téma identita: „Kdo jsem, identita a přijetí,
identita a moc“. Dále bude pokračovat základními informacemi o kulturních rozdílech:
symboly a rituály, hodnoty, hluboké vrstvy kultury, kulturní schémata. Na závěr zazní
základní informace o interkulturní komunikaci, interkulturní citlivosti a o interkulturním
soužití (xenofobie, stereotypy, předsudky a rasismus).

Blok 5. Závěr

Závěrečné shrnutí obou dnů, prostor pro dotazy a diskuzi, závěrečný test znalostí,
hodnocení kurzu.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet