Naše sociální služba a její dostupnost pro lidi se sluchovým postižením - úvod do sociální práce s lidmi se sluchovým postižením

Akreditováno:

MPSV: A2019/0200-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen celé škále sociálních služeb, které se primárně
na osoby se sluchovým postižením nezaměřují, ale jsou také jejich klienty.

Obsah kurzu

Kurz nabídne základní informace o sluchovém postižení, doporučí možnosti
poznání komunikačních potřeb a seznámí s odlišnostmi při sociální práci.
Také jednotlivým sociálním službám nabídne informace o tom, jak službu
zpřístupnit pro tuto skupinu klientů.

Do kurzu je na část hodin zahrnut figurant, člověk se sluchovým postižením - uživatel
znakového jazyka, pro praktické seznámení s potřebnými specifiky.

Kurz je veden po celou dobu dvojicí lektorů, mimo jiné se znalostí českého znakového jazyka.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Téma 1 - Obecné informace k problematice hluchoty

Obsahem tohoto tématu je interaktivní komunikace a praktická prezentace komunikačních
bariér. Dojde k seznámení se základními druhy sluchového postižení, ujasnění možností
kompenzace sluchu a jeho dopad na volbu komunikačních specifik.

Praktické dopady na klienty sociálních služeb, vliv a role rodiny a komunity na socializaci
lidí se sluchovým postižením.

Téma 2 - Praktické ukázky komunikačních systému

Tento blok se zaměřuje na praktické seznámení s jednotlivými komunikačními systémy
a českým znakovým jazykem:

 • uvědomění si obtížnosti odezírání a jeho limitů,
  včetně praktických ukázek limitů odezírání,
 • odlišnosti českého znakového jazyka x českého jazyka
  a znakované češtiny,
 • rizika psané komunikace a srozumitelnosti českého jazyka,
  pro některé skupiny sluchově postižených.

Druhá část bloku se zaměřuje na kulturu neslyšících a odlišné předpoklady pro zapojení se
do slyšící společnosti, ale také na pracovní uplatnění, rodinné zázemí a výchovu dětí.

Téma 3 - Specifika sociální práce s lidmi se sluchovým postižením

Téma se zaměřuje na ujasnění role jednotlivých sociálních služeb.
Součástí je ujasnění možností využití jednotlivých metod sociální práce, nutnosti spolupráce
jednotlivých účastníků pomoci/institucí a kladení důrazu na zkompetentňování klientů.

Dále na možnosti kontaktování různých služeb a existujících bariér, včetně možností jejich
odstranění a konkrétní postupy řešení individuálních situací a jejich reflektování
ve standardech. Zohlednění specifik pobytových, ambulantních a poradenských služeb.

Téma 4 - Specifika sociálního poradenství pro sluchově postižené

Blok se zaměřuje na seznámení účastníků s oblastí sociálního poradenství pro osoby
s různým druhem sluchového postižení.

Součástí bloku je:

 • rozdíly mezi jednotlivými klienty,
 • odlišné komunikační preference a schopnosti,
 • způsob komunikace při poskytování poradenství „na dálku“,
 • specifika osobních konzultací,
 • rizika podpisu a vlivu okolí, včetně rodiny,
 • porozumění psanému textu a požívání psané podoby českého jazyka.

Ujasnění jednotlivých forem zajištění komunikace tzn.:

 • přepis,
 • tlumočení,
 • vizualizace mluvené čeština,
 • a další dle specifik kombinovaných postižení.

Téma 5 - Role tlumočníka/přepisovatele

Část se zaměřuje na roli tlumočníka/přepisovatele při práci se sluchově postiženým
klientem v tzv. „slyšící“ službě (primárně se na osoby se sluchovým postižením nezaměřuje).
Blok se zaměřuje na ujasnění jeho role, možnosti formy spolupráce a práci s hranicemi
více subjektů poskytujících pomoc. Součástí jsou krátké praktické ukázky prostorového
rozložení jednotlivých účastníků komunikace.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet