Paliativní péče všude tam, kde umírají lidé - úvod do problematiky

Akreditováno:

MPSV: A2019/0207-SP/PC/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Zejména těm,
kteří se potkávají s klienty v závěrečné fázi života.

Absolvent kurzu se bude orientovat v základních principech multidisciplinární paliativní péče
a seznámí se se všemi potřebami klienta v oblastech bio-psycho-socio-spirituální.

Současně rozvine náhled na obecnou a specializovanou paliativní péči a v základě je dokáže
odlišit. Také se bude umět orientovat v možnostech spolupráce v rámci svých služeb (práce)
s odbornými poradnami a středisky paliativní péče.

Obsah kurzu

Kurz je veden skvělou lektorkou z praxe, Mgr. Martou Vackovou, ředitelkou
organizace RUAH, o.p.s., která má současně praxi v paliativní péči o osoby s COVID-19.
Je zaměřen na seznámení se základními principy paliativní péče, které mohou absolventi kurzu aplikovat ve všech prostředích, kde umírají lidé (lůžkové i terénní služby).

Identifikuje základní oblasti péče v holistickém přístupu k potřebám
klienta – bio-psycho-socio-spirituální. Spojením s praxí v hospicové
péči bude v kurzu mnoho případových studií a příkladů dobré praxe.
Propojí úzké pohledy jednotlivých účastníků péče o nevyléčitelně
nemocné a umírající o další stránky multidisciplinární péče.
Zohlední principy přístupů lékařů, dalších zdravotníků, sociálních
pracovníků a všech, kteří se na péči podílí.

V rámci kurzu je prostor i pro dotazy účastníků vzhledem ke specifikům
jejich zkušeností a prostředí, ve kterém pečují o své klienty.
Z interaktivní části kurzu si účastníci odnesou podněty pro zlepšení své
vlastní účasti na paliativní péči.

Kurz je rovněž garantován Českou asociací sester.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?