Základní orientace v systému pěstounské péče

Akreditováno:

MPSV: A2019/0202-SP

Pro koho je kurz určen

Program je vhodný zejména pro začínající pracovníky této agendy, ale také pro sociální
služby, organizace či instituce působící v oblasti náhradní rodinné péče či přicházející
s pěstouny do kontaktu v rámci výkonu svých činností.

Absolvent získá orientaci v základních ustanoveních zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí a ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
týkajících se pěstounské péče a porozumění základním pojmům týkajícím se pěstounské
péče. Získá přehled o kompletní agendě náhradní rodinné péče v oblasti pěstounské péče,
kterou vykonává sociální pracovník OSPOD. Utřídí postupy sociálního pracovníka v této
agendě, rozvine praktické využití metod sociální práce, prohloubí své znalosti v oblasti
legislativy i praxe. Orientuje se v procesu výkonu pěstounské péče jak vzhledem k dětem
bez rodičovské péče, tak vzhledem k osobám, které mohou vykonávat pěstounskou péči.

Obsah kurzu

Kurz je zaměřen na seznámení s praxí agendy OSPOD, náhradní rodinné péče – pěstounská
péče a pěstounská péče na přechodnou dobu.
Na základě legislativního ukotvení probereme témata: pěstounství a poručnictví,
zprostředkování pěstounské péče, práva a povinnosti pěstounů, vyhodnocení situace dítěte,
individuální plán ochrany dítěte, případová konference, dávky pěstounské péče, vedení
evidence a spisové dokumentace dětí v PP, metodická doporučení, spolupráce s dalšími
orgány, příbuzenská a cizí pěstounská péče, attachment, identita, chování dětí v PP
a kontakt dětí s biologickou rodinou.

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?