Případová konference v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0451-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením. Důraz bude kladen na konání případové konference na OSPOD.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základním pojetím a využitím případových
konferencí v praxi sociální práce. Program propojuje zkušenosti sociálních služeb
s praxí veřejné správy.

Absolvent získá základní přehled o splnění podmínek pro dobrou přípravu případové
konference a vhled do vyhodnocení vhodnosti využití tohoto nástroje sociální práce.
Seznámí se v rámci přípravy konference se základními administrativními úkony
(pozvánky, zápis, mlčenlivost...), se stanovením cíle a přípravou klientů.
Ukotví si základní teoretická východiska k problematice případové konference
a účel případové konference. Absolvent kurzu se bude také orientovat v legislativním
rámci případových konferencí na elementární úrovni. Osvojí si roli organizátora
a svolavatele případových konferencí a získá vhled do role facilitátora. Dále si rozvine
povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s různými cílovými
skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová konference nabízí.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?