Případová konference v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0451-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením. Důraz bude kladen na konání případové konference na OSPOD.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základním pojetím a využitím případových
konferencí v praxi sociální práce. Program propojuje zkušenosti sociálních služeb
s praxí veřejné správy.

Absolvent získá základní přehled o splnění podmínek pro dobrou přípravu případové
konference a vhled do vyhodnocení vhodnosti využití tohoto nástroje sociální práce.
Seznámí se v rámci přípravy konference se základními administrativními úkony
(pozvánky, zápis, mlčenlivost...), se stanovením cíle a přípravou klientů.
Ukotví si základní teoretická východiska k problematice případové konference
a účel případové konference. Absolvent kurzu se bude také orientovat v legislativním
rámci případových konferencí na elementární úrovni. Osvojí si roli organizátora
a svolavatele případových konferencí a získá vhled do role facilitátora. Dále si rozvine
povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s různými cílovými
skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová konference nabízí.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Modul 1 - Případová konference, kontext a základní a pojetí

Účastníci získají základní informace o historii zavedení případových konferencí do praxe
sociální práce a o odlišném pojetí v sociálních službách a na úřadech, zejména OSPODu
(s ohledem na změny v zákoně 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů). Součástí modulu budou také základní informace o odlišných
přístupech (stanovení či nestanovení cíle, role facilitátora či moderátora, apod.),
druzích případových konferencí (klasická, metodická, expertní) a o výhodách realizace
případové konference pro klienty a sociální pracovníky. Účastníci se také seznámí
se zásadami a principy případové konference.

Modul 2 - Příprava případové konference: účastníci a multidisciplinární spolupráce

Účastníci si ujasní, jak zmapovat přirozené zdroje v okolí klienta a jak vytvořit okruh osob
a organizací, které jsou důležité pro řešení konkrétní situace klienta. Také získají vhled
do motivace účasti klientů i účastníků z řad odborníků a do posouzení, jak zajistit, aby
byly přítomny osoby nejen pro řešení a nabídku pomoci, ale také pro komplexní a vyvážený
pohled na celkovou situaci klienta. Část modulu bude také věnována přínosu případové
konference jako nástroji multidisciplinární spolupráce.

Modul 3 – Příprava případové konference: materiálně technické zajištění případové konference

Téma bude obsahovat základní informace o tom, kdy je vhodné svolat případovou konferenci
a situace, které definují rizikovost a nevhodnost svolání případové konference. Také objasní
význam dobré přípravy, rozdělení a definování rolí (iniciátor, svolavatel, organizátor), zajištění
facilitátora a zapisovatele, znění pozvánek, prohlášení o mlčenlivosti, prezenční listiny.
Účastníci budou seznámeni s jednoduchými pravidly zápisu, pomůckami a celkovém technickém zajištění.

Modul 4 - Struktura a průběh případové konference

Seznámení se strukturou případové konference (úvod a přivítání, představení účastníků,
cíl setkání, představení případu, mapování současné situace a aktuálních potřeb
klienta/dítěte, prezentace návrhů řešení, tvorba akčního plánu, závěr setkání
a zhodnocení), objasnění jednotlivých fází formou modelové situace. Seznámení
s pravidly konání případové konference a jejich využití v průběhu případové
konference. Základní informace o roli facilitátora, zajišťovatele kvalitního průběhu konference.

Modul 5 - Povinnosti v rámci realizace případové konference pro OSPOD a případová konference na úřadě

Účastníci získají základní povědomí o specifikách realizace případové konference na OSPODu.
Seznámení s právním rámcem konání případové konference na OSPOD. Obecná a obligatorní
povinnost pořádání případové konference, tedy § 10 a § 14 zákona 359/99 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí. V jakých případech se jedná o neúčelnost či rizikovost konání
případové konference (domácí násilí, agresivní klient, případ patří do mediace,..).
Realizace případové konference v souvislosti se Standardy kvality SPO,
vyhodnocením situace dítěte a její zahrnutí do IPOD. Přítomnost dítěte na případové
konferenci z pohledu OSPOD. Specifika vedení případové konference na OSPOD,
například zápis formou protokolu, mlčenlivost a sdílení informací, spolupráce
se soudy, represivní dopad případové konference.

Modul 6 - Využití případové konference při práci s různými cílovými skupinami klientů

Účastníci získají základní povědomí o specifikách realizace případové konference
s dalšími cílovými skupinami (mimo OSPOD). - Odlišnosti v motivaci týmu, odlišnosti
ve stanovení cílů, ve složení týmu a v roli klienta. Jak zohlednit specifika komunikace
s různými cílovými skupinami. Význam multidisciplinárního přínosu případové konference
a vytvoření funkční sítě spolupráce. Využití případové konference jako nástroje prevence.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet