Úvod do problematiky komunitního plánování v kontextu sociálních a návazných služeb

Akreditováno:

MPSV: A2019/0205-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky krajských a obecních úřadů, kteří vedou
agendu komunitního plánování a všem, kteří se procesu účastní.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základními principy komunitního
plánování ve vazbě k sociálním a návazným službám. Kurz Vás provede jednotlivými
fázemi procesu plánování v kontextu daného území, specifik zpracování analytických
dokumentů a vazby na strategickou část. Důraz bude kladen na zapojení klíčových
aktérů do procesu plánování.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Téma 1 - Principy komunitního plánování

Téma seznámení se základními principy komunitního plánování a jejich souladu
s příslušnými ustanoveními zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dostupnými
metodickými materiály komunitního plánování. Dále stručné seznámení s historií
komunitního plánování v ČR (vývoj metody komunitního plánování a současný stav).

Téma 2 - Účastníci procesu

Kdo jsou účastníci komunitního plánování, role a činnost koordinátora plánování
a metodického vedení. Téma se zaměří se na jednotlivé účastníky procesu plánování,
tzn. zadavatele, uživatele, poskytovatele sociálních služeb, dotčenou a širokou veřejnost
a další, dle specifik jednotlivých nepříznivých životních situacích. Dojde ke stručnému
seznámení s jejich postavením v procesu a rolemi, dále s propojením, potřebnou koordinací
a metodickým vedení. Součástí je krátké samostatné cvičení na propojování jednotlivých rolí.

Téma 3 - Techniky zapojování do procesu plánování

Téma se zaměřuje na jednotlivé techniky zapojování různých aktérů
do procesu plánování sociálních a návazných služeb.

Obsahem je:

 • popis úrovní zapojování veřejnosti – informování, získávání informací,
  zapojování a konzultace, společné plánování či rozhodování
  a konkrétní delegování rozhodovacích pravomocí;
 • představení základních technik zapojování – pracovní skupiny,
  veřejná setkání, skupinové rozhovory, individuální setkání a další;
 • důraz na efektivitu a kompetence jednotlivých aktérů.

Téma 4 - Zjišťování potřeb a mapování situace v území

V rámci tématu dojde k zaměření na seznámení účastníků se základními kroky, které
vedou ke zmapování situace v území v oblasti poskytovaných sociálních služeb a potřeb
občanů, tzn. nejenom uživatelů služeb, ale i těch, kteří služby z různého důvodu zatím nevyužívají.

Další témata:

 • Dostupnost sociálních služeb – zjišťování a práce s potřebami při plánování
  rozvoje sociálních služeb, definice pojmů; systémy průběžného a jednorázového
  zjišťování potřeb.
 • Metoda 9 kroků, vedoucích ke zmapování území – zjistit co už víme,
  zaměřit se na skutečnosti, které nevíme, které je potřeba ověřit či zjistit,
  ověřit co vědí další odborníci, zhodnotit zjištěné, zaměřit se na mapování
  potřeb u těch, kterých se vše týká, ověření u širší skupiny občanů,
  ověření zjištěného, informování o závěrech.
 • Zohlednění specifik externí spolupráce s odborníků z řad
  sociologů/antropologů a demografů.
 • Základní seznámení s možnostmi využití jednotlivých technik zjišťování potřeb,
  tzn. rozhovoru, dotazníky, ankety, ohniskové skupiny, mentální mapy.
  Jejich možnosti a limity jejich využití.

Téma 5 - Praktické cvičení

Účastníci kurzu budou mít příležitost k nácviku aplikace principů metody komunitního
plánování na modelových situací. Práce ve skupinách se zaměří na krátké praktické
ověření předešlých 3 bloků.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet