Sebevraždy a sebepoškozování dětí a dospívajících - základní charakteristika, příčiny a formy prevence

Akreditováno:

MPSV: A2022/0764-SP/PC/PP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se zabývají problematikou dětí a mládeže i jejich rodinami.
Je tedy určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, tedy pro zaměstnance OSPOD a sociálních služeb pracujících s ohroženými dětmi a rodinami.

Obsah kurzu

Sebevražda, sebedestrukce u dětí je velmi závažným problémem, v naší společnosti je ale často problémem, o kterém se nemluví. Téma je i mezi laickou veřejností často zahaleno mlčením. Sebepoškozování je projevem obdobné autoagrese. Je frekventovanější nežli sebevražedné - suicidální chování. Pozadí, důvody tohoto chování jsou různé, setkáváme se ale i s různými pověrami ohledně těchto projevů. Kurz nabízí možné pohledy odborníků, kteří se z různých úhlů pohledů zabývají touto problematikou. Cílem je objasnění a porozumění, které je nutným předpokladem i prevence těchto závažných jevů.

Zvláštní pozornost bude věnována incidenci v České republice, základním statistickým údajům, deskripci těchto případů s konkrétními kazuistikami.
Významná část semináře se zaměří na identifikaci zátěžových situací u dětí a mládeže, identifikaci varovných signálů a možnosti prevence těchto jevů.

Délka kurzu

6 výukových hodin

Program

Máte ke kurzu dotaz?