Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma

Pro koho je kurz určen

Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, jež vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga, který vykonává pomocné výchovné práce a mají úspěšně ukončené minimálně základní vzdělání.

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb.

Obsah kurzu

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o kombinovanou formu výuky. Online výuka proběhne přes Google Meet. Prezenční výuka bude probíhat v Jahodovce - Profesním institutu,  Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10.

Délka kurzu

Celkově vzdělávací program zahrnuje 121 hodin výuky, 81 hodin přímé výuky (35 hodin online a 46 hodin prezenčně), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Harmonogram kurzu je v přípravách. Kurz bude probíhat čtvrtek, pátek, sobota.

Přednášející

Obchodní podmínky pro kvalifikační kurz „Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích-kombinovaná forma“

Obchodní podmínky AP kombi

V ceně kurzovného je zahrnut 1 závazný termín závěrečné zkoušky. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Program

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům teoretickou a praktickou přípravu pro činnost tohoto asistenta pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. Absolvent získá příslušnou kvalifikaci a bude připraven zabezpečovat podpůrnou sociální a edukační činnost u všech věkových kategorií žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • Orientace v roli asistenta pedagoga (odborný, sociální a pracovně-právní profil),
 • Orientace v systému a organizaci školy,
 • Orientace ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy,
 • Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy,
 • Schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech,
 • Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.),
 • Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
 • Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka,
 • Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi,
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy,
 • Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením,
 • Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Máte ke kurzu dotaz?