Asistentem pedagoga se může stát každý se základním i vysokoškolským vzděláním!

S ohledem na řadu dotazů, které k nám na Profesní institut směřují od našich uchazečů o vzdělávání pro pracovní pozici asistent pedagoga a týkají se aktuálních změn ve vzdělávání těchto pedagogických pracovníků, přinášíme stručné aktuální informace s nabídkou vhodných rekvalifikačních kurzů.

Novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přinesla změny zejména v oblasti vzdělávání asistentů pedagoga a v oblasti kvalifikačních vstupních požadavků. Novela zákona rozdělila asistenty pedagoga na dva typ (na dvě úrovně). Tyto dva typy asistentů pedagoga se od sebe liší ve vstupních požadavcích a v náplních činností, které po absolvování kurzu vykonávají.

1. Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

✔ Tento asistent pedagoga zajišťuje dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných zejména:

a) přímou pedagogickou činnost při vzdělávání a výchově podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřenou na individuální podporu žáků a práce související s touto přímou pedagogikou činností,

b) podporu žáků v dosahování vzdělávacích cílů při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti,

c) výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků a další činnosti spojené s nácvikem sociálních kompetencí.

✔ Pro tohoto asistenta pedagoga je určen náš kurz STUDIUM PEDAGOGIKY PRO ASISTENTY PEDAGOGA.

Kurz má celkem 122 hodin, z toho 82 hodin výuky a 40 hodin pedagogické praxe a je ukončen odevzdáním závěrečné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.

➡︎ Vstupním kvalifikačním předpokladem je pro tohoto asistenta pedagoga minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.

➡︎ Výstupem kurzu je OSVĚDČENÍ vydané dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifikaci.

✔ Tento asistent pedagoga zajišťuje dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných zejména:

a) pomocné výchovné práce zaměřené na podporu pedagoga zvláště při práci se skupinou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

b) pomocné organizační činnosti při vzdělávání skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

c) pomoc při adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školní prostředí,

d) pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

e) nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby,

f) pomocné výchovné práce spojené s nácvikem sociálních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

✔ Pro tohoto asistenta pedagoga je u nás určen kurz Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích.

Kurz má celkem 121 výukových hodin, z toho 81 hodin výuky a 40 hodin pedagogické praxe. Kurz je ukončen závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.

➡︎ Vstupním kvalifikačním předpokladem je pro tohoto asistenta pedagoga je minimálně ukončené základní vzdělání.

➡︎ Výstupem kurzu je OSVĚDČENÍ vydané dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Mgr. Iveta Turková, MBA
vedoucí Profesního institutu a zástupce ředitele školy

Nadcházející kurzy

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích – kombinovaná forma

Kvalifikační kurzy

Studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích dle § 22 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

  • Začátek kurzu: 30. července 2024
  • Cena od: 9300 Kč
Více informací

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma

Kvalifikační kurzy

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Začátek kurzu: 30. července 2024
  • Cena od: 9300 Kč
Více informací
Depositphotos_91672322_xl-2015

Sdílet