Facilitace jako nástroj efektivní domluvy - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2020/0449-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením.

Obsah kurzu

Kurz seznámí účastníky se základními teoretickými a praktickými dovednostmi potřebnými pro zvládnutí facilitace v oblasti sociální práce a navazujících činností, tedy například při realizaci případových konferencí a vedení pracovních skupin. V rámci programu jsou účastníci seznámeni se základní teorií facilitace, jednotlivými fázemi procesu facilitace, skupinovou dynamikou a praktickým využitím v praxi. Významná část programu bude věnována praktickému nácviku facilitačních dovedností a následnému rozboru.

Absolvent kurzu tak získá nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti umožňující široké využití v praxi.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Vyjasnění pojmů

Seznámení se základními pojmy souvisejícími s facilitací.

- Co je facilitace a co není

- Role facilitátora a jeho kompetence

- Externí a interní facilitátor

- Využití facilitace a vazba na sociální práci, navazující oblasti a multidisciplinární
spolupráci, včetně případových konferencí

Proces facilitace

Teoretické seznámení se samotným procesem facilitace a jeho jednotlivými fázemi.
Zaměření se na přípravnou část, samotný průběh facilitace jednání a techniky ukončení.
Součástí je krátké samostatné cvičení zaměřené na pochopení jednotlivých fází facilitace.

Techniky související s facilitací:

- zvládání nesouhlasu

- příprava facilitačního plánu

- udržení tématu práce s manipulací

Technické zabezpečení facilitace

Blok se zaměřuje na technické zajištění facilitace. Popis potřebného technického zajištění, prostoru, způsob záznamu, práce s flipchartem, s poznámkami, časem. Důraz je kladen na podrobnou přípravu jak po odborné, tak technické stránce.

Praktické cvičení:

- návrh postupu zajištění facilitace

- příprava jednotlivých fází

- prezentace postupu

- navazující diskuze

Rekapitulace získaných dovedností

Blok se zaměřuje na ověření získaných dovedností a diskuzi o jejich praktickém využití.

Dále na prohloubení znalostí v oblasti:

- práce se skupinovou dynamikou

- teorie účastníků setkání

- zajištění externí facilitace, na co se zaměřit při ujasnění zadání pro facilitátora

- specifika facilitace případových konferencí

Praktické cvičení facilitace

Praktické cvičení facilitace:

- domluva zadání pro první část účastníků kurzu

- příprava průběhu praktického cvičení facilitace

- technické zabezpečení

Praktické cvičení facilitace II.

Praktické cvičení facilitace druhá část:

- domluva zadání pro druhou část účastníků kurzu

- příprava průběhu praktického cvičení facilitace technické zabezpečení

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet