Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2019/0206-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech,
ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.

Absolvent získá dovednosti k přípravě případových konferencí, dokáže vyhodnotit vhodnost
využití tohoto nástroje sociální práce a zajistit její přípravu, od základních administrativních
úkonů (pozvánky, zápisy, mlčenlivost...) po stanovení cíle, přípravu klientů a dalších účastníků.
Zná základní teoretická východiska k problematice případové konference a účel případových
konferencí. Orientuje se v legislativním rámci případových konferencí. Osvojí si roli
organizátora a svolavatele případových konferencí a získá vhled do problematiky
interdisciplinární spolupráce a síťování. Seznámí se s rolí facilitátora a základy facilitace.

Absolvent získá informace o možnostech zavedení funkčního a efektivního systému realizace
a facilitování případových konferencí na pracovišti.

Dále si rozvine povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s dalšími
cílovými skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová
konference nabízí. Dokáže získaných znalostí využít v praxi.

Obsah kurzu

Dvoudenní vzdělávací program seznámí účastníky z řad veřejného i neziskového sektoru
s podrobným využitím případových konferencí v praxi OSPODu, sociální práci na obcích,
ale i sociálních služeb.

Program inovativně propojuje zkušenosti čtyř lektorek, dlouhodobých facilitátorek
případových konferencí. Případové konference budou inovativně představeny jako nástroj
sociální práce využitelný pro širokou cílovou skupinu klientů, zejména pro rodiny a ohrožené
děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, seniory a osoby
se zdravotním postižením.

Základem programu je představení možností využití případových konferencí, jejich příprava
a průběh, ale také role facilitátora. Důraz je kladen na multidisciplinární, motivační
a preventivní prvek případových konferencí a na zavedení funkčního systému realizování
a facilitování případových konferencí na pracovišti.

Kurz seznámí nejen s inovativními možnostmi využití případových konferencí v praxi, ale také
s pomůckami, které lze při jejich facilitaci využít.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

1. den kurzu

I. BLOK - PŘÍPADOVÁ KONFERENCE

Co je případová konference. Zaměření na odlišnosti v pojetí případových konferencí.
Definování předností a rizik případových konferencí a výhod z pohledu klienta a sociálního
pracovníka. Seznámení se zásadami a principy případové konference. Seznámení se základním
právním kontextem případových konferencí a stručnou historií zavedení tohoto nástroje
do praxe sociální práce.

II. BLOK - ÚČASTNÍCI PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Jak zmapovat přirozené zdroje v okolí klienta a jak vytvořit okruh osob a organizací, které jsou
důležité pro řešení konkrétní situace klienta. Jak zajistit, aby byly přítomny osoby nejen pro
řešení a nabídku pomoci, ale také pro komplexní a vyvážený pohled na celkovou situaci
klienta. Případová konference jako nástroj multidisciplinární spolupráce a role jednotlivých
účastníků.

III. BLOK - ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Vysvětlení jakým způsobem zveme účastníky na případovou konferenci, jaké volíme pořadí,
na základě jakých faktorů volíme čas, místo a prostor konání případové konference. Vedení
motivační rozhovoru s klientem a odborníkem. Příprava dítěte na případovou konferenci.
Zajištění podporující osoby pro klienta, se zvláštním důrazem na podporu dítěte.
Tvorba pozvánek, co vše musí obsahovat a jejich odlišnost (vizuální a obsahová) pro klienty,
děti a odborníky.

IV. BLOK - MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Kdy je vhodné svolat případovou konferenci a situace, které definují rizikovost a nevhodnost
svolání případové konference. Zajištění dobré přípravy případové konference, rozdělení
a definování rolí.

V. BLOK - STRUKTURA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Seznámení se strukturou případové konference vycházející z vlastní zkušenosti a praxe,
objasnění jednotlivých fází formou modelové situace. Seznámení s pravidly konání případové
konference a jejich využití v průběhu případové konference

2. den kurzu

I. BLOK - VYUŽITÍ PŘÍPADOVÉ KONFERENCE PŘI PRÁCI
S RŮZNÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI KLIENTŮ

Specifika využití případových konferencí s osobami bez přístřeší, seniory, propuštěnými
z výkonu trestu, atd. Odlišnosti v motivaci týmu, odlišnosti ve stanovení cílů, ve složení
týmu a v roli klienta. Výhody a rizika definování cíle případové konference a práce s ním
v průběhu realizace případové konference z pohledu různých cílových skupin.
Kroky ke stanovení cíle.

II. BLOK - POVINNOSTI V RÁMCI REALIZACE PŘÍPADOVÉ KONFERENCE PRO OSPOD

Seznámení s právním rámcem konání případové konference na OSPOD. Obecná
a obligatorní povinnost pořádání případové konference, tedy § 10 a § 14 zákona 359/99 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí.

III. BLOK - TYPOLOGIE PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

Seznámení s různými typy případových konferencí podle vyhodnocení situace klienta
či podle situace rodiny a dítěte. Definování jejich odlišností a seznámení s možnostmi
využití jednotlivých typů v praxi.

IV. BLOK - FACILITÁTOR a facilitace

Základní informace o facilitaci. Jednotlivé role, které musí facilitátor naplňovat a potřebné
dovednosti facilitátora. Technická podpora facilitátora. Jak poznat dobrého facilitátora
a co vše lze od facilitátora očekávat.

V. BLOK - VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉ PLATFORMY PRO VZÁJEMNOU
FACILITACI PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ NA PRACOVIŠTI

Specifika vzájemného facilitování na pracovišti, definování rizik a výhod.
Seznámení s příkladem dobré praxe – Expertní skupina facilitátorů na úřadě, pravidla
a náplň setkávání, výhody. Způsob nastavení funkčního a dlouhodobě udržitelného
systému v jednotlivých krocích a způsoby zaučování nových facilitátorů z interních zdrojů.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet