Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2019/0206-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech,
ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.

Absolvent získá dovednosti k přípravě případových konferencí, dokáže vyhodnotit vhodnost
využití tohoto nástroje sociální práce a zajistit její přípravu, od základních administrativních
úkonů (pozvánky, zápisy, mlčenlivost...) po stanovení cíle, přípravu klientů a dalších účastníků.
Zná základní teoretická východiska k problematice případové konference a účel případových
konferencí. Orientuje se v legislativním rámci případových konferencí. Osvojí si roli
organizátora a svolavatele případových konferencí a získá vhled do problematiky
interdisciplinární spolupráce a síťování. Seznámí se s rolí facilitátora a základy facilitace.

Absolvent získá informace o možnostech zavedení funkčního/efektivního systému realizace
a facilitaci případových konferencí na pracovišti.

Dále si rozvine povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s dalšími
cílovými skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová
konference nabízí. Dokáže získané znalosti využít v praxi.

Obsah kurzu

Dvoudenní vzdělávací program seznámí účastníky z řad veřejného i neziskového sektoru
s podrobným využitím případových konferencí v praxi OSPODu, sociální práce na obcích,
ale i sociálních služeb.

Program inovativně propojuje zkušenosti čtyř lektorek, dlouhodobých facilitátorek
případových konferencí. Případové konference budou inovativně představeny jako nástroj
sociální práce, využitelný pro širokou cílovou skupinu klientů, zejména pro rodiny a ohrožené
děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, seniory a osoby
se zdravotním postižením.

Základem programu je představení možností využití případových konferencí, jejich příprava
a průběh, ale také role facilitátora. Důraz je kladen na multidisciplinární, motivační
a preventivní prvek případových konferencí a na zavedení funkčního systému realizování
a facilitování případových konferencí na pracovišti.

Kurz účastníky seznámí nejen s inovativními možnostmi využití případových konferencí v praxi, ale také s pomůckami, které lze při jejich facilitaci využít.

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?