Výcvik v chatové krizové intervenci a poradenství - 24 hodin

Akreditováno:

MPSV: A2019/1291-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí, pracovníky sociálních
služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe
linky důvěry.

Absolvent výcviku pozná základní principy krizové intervence, je seznámen se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím chatu.
Dokáže přizpůsobit vyjadřování a komunikaci věku, schopnostem a potřebám klienta
i specifikům poskytované služby. Rovněž pozná etické, provozní, technické a personální
nároky na poskytování služby a zejména nároky na samotného konzultanta.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství v online chatovém prostředí.
Účastníci se seznámí se zásadami a principy chatu, jeho možnostmi a limity, typologií
kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce, technickými možnostmi apod.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

24 výukových hodin

Přednášející

Program

Téma 1 – Teorie a základní specifika krize a krizové intervence
V úvodu se účastníci seznámí se základními teoretickými koncepty krize a jejího kontextu
v životě jednotlivce. Budou diskutovány možné příčiny a projevy krize. Podrobněji bude
představena typologie krizí, její fáze a možný vývoj. Dále bude tato část kurzu věnována
obecné teorii krizové intervence, cílům, limitům a možnostem krizové intervence.
Budou vymezeny různé formy a způsoby krizové intervence. Jedním z členění je typ
kontaktu s klientem – krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence,
krizová intervence v online prostředí apod.

Téma 2 – Specifika a principy chatové krizové intervence a poradenství
Budou podrobněji diskutovány následující principy: bezpečnost pro uživatele, anonymita,
oslovování uživatele, záznamy o chatové komunikaci, prostupnost s jinými službami
pracoviště, intervence ze strany záchranných složek, informování o dalších službách,
oznámení maximálního času určeného pro chat, možnost odmítnutí komunikace ze strany
pracovníka apod. Budou vymezena specifika chatové krizové intervence, proběhne srovnání
s jinými druhy přístupů, probrány budou výhody, nevýhody, úskalí či limity. Boudou podrobněji
probírány tyto typy kontaktů: konzultace, informace, provázení a podpora, poradenství,
krizová intervence, emergentní zásah, test, zneužití, mlčení, odklonění.
Bude podrobně rozebrána předkontaktní fáze, dále navázání kontaktu, mapování situace
uživatele, práce s jeho zakázkou, hledání zdrojů klienta pro řešení problému, vytvoření
akčního plánu a ukončování kontaktu.

Téma 3 – Základní techniky a metody chatové krizové intervence a poradenství
V tomto tématu budou obsaženy následující okruhy: gramatická správnost, srozumitelnost,
otázka přizpůsobení výrazovým prostředkům uživatele, používání cizích slov, velkého V,
paralelního psaní, přiznání pohlaví pracovníka, odkazování na jiné služby, práce s vlastními
hranicemi pracovníka a hranicemi poskytované služby. Budou probrány tyto okruhy: reflexe
sdělovaných emocí, používání emotikonů pracovníkem, podchycování náznaků suicidálních
myšlenek, práce s klientem v panice, otázka larvovaných emocí, průběžného ověřování
emočního stavu, tvorba atmosféry přijetí a vhodné oceňování.

Téma 4 – Typologie uživatelů
Budou detailněji vymezeny různé typy klientů v souvislosti se stylem psaní a komunikace:
rozrušený klient, klient s pomalejšími reakcemi a malou aktivitou, klient s velmi rychlými
a nestrukturovanými reakcemi, klient s tendencí manipulovat pracovníkem chatu, klient
s agresivním projevem, klient s jednodušším projevem či s obtížemi ve vyjadřování. Na základě
zkušeností z Pražské linky důvěry i jiných pracovišť budou popsány typické cílové skupiny
klientů, kteří využívají tento druh média. Budou rozebrány rozdíly mezi dětmi, mladistvými
a dospělými. Stručně bude nastíněna i historie práce v online prostředí a důvody jejího vzniku
jako další metody krizové intervence.

Téma 5 - Typy klientů dle problematiky
Budou popsána nejčastější témata, se kterými se klienti na chat ze zkušeností pracovišť linek
důvěry obracejí a nastíněn možný způsob práce s nimi. Budou podrobněji probrána specifika
ohroženého a akutně ohroženého klienta (týrání, intoxikace, sebepoškozování, sebevražedné
úmysly, započatý sebevražedný pokus apod.) a opakovaně přicházejícího klienta.

Téma 6 – Základní předpoklady poskytování chatové krizové intervence a poradenství
Cílem modulu bude spolu s účastníky vymezit specifické nároky kladené na konzultanta,
a to zejména s ohledem na osobnostní předpoklady, nutnost dostatečného prostoru na
psychohygienu, supervizi, intervizi apod. Dále budou popsány minimální podmínky nutné
pro fungování služby, a to po stránce technické, provozní, organizační, personální či právní.
Prostor bude věnován také etickým aspektům a úskalím služby.

Téma 7 – Závěr a shrnutí výcviku
V závěrečném bloku budou stručně shrnuty nejdůležitější poznatky celého výcviku.
Bude prostor pro zpětnou vazbu účastníků formou závěrečného sdílení, zodpovězení
případných otázek, doplnění informací (včetně doporučené literatury), zhodnocení
naplnění očekávání apod. Ověření znalostí účastníků – závěrečný test.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet