Marketing školy

Akreditováno:

MŠMT-32336/2020-4-734

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,
vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkoli
podílejí na marketingové strategii.

Obsah kurzu

Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.
Jedná se o další kurz zaměřený na podporu kvalitního řízení školy v souladu
s dokumentem ČŠI – Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
na školách.

Tento nový kurz je zaměřený na marketing školy, tvorbu marketingové koncepce respektující moderní řízení školy s ohledem na cílové skupiny a na komunikační toky uvnitř školy i ve vztahu k vnějšímu prostředí, což podporuje tvorbu image školy. Zvláštní pozornost je věnována nástrojům marketingové komunikace, která napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné.

Absolvent našeho kurzu porozumí provázanosti marketingu a managementu pro řízení školy, zorientuje se v analýzách prostředí a dokáže vyhodnotit jejich výsledky a navrhovat vhodná opatření. Nedílnou kompetencí je pochopení, jak vyhodnotit marketingovou komunikaci na základě doporučených kritérií a navrhovat její zlepšení. Absolvent se rovněž zorientuje v procesu přípravy efektivní komunikace v prostředí školy
a bude vědět, co jsou jednotlivá „P“ marketingového mixu včetně specifik pro oblast vzdělávání.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Tematický blok I

1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole (2 vyučovací hodiny)

- Podstata a význam marketingu, marketingově orientovaná škola

- Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy

2. Marketingové řízení (2 vyučovací hodiny)

- Podstata marketingového řízení, marketingové prostředí školy, SWOT analýza

- Cílové skupiny v prostředí školy

- Marketingová taktika – marketingový mix školy

Tematický blok II

3. Marketingová komunikace (2 vyučovací hodiny)

- Nástroje komunikačního mixu, integrovaná marketingová komunikace

- Analýza webových stránek vybraných škol

- Komunikace na sociálních sítích

4. Řízení vztahu se zákazníky v prostředí školy (1 vyučovací hodina)

- Specifika chování „zákazníka“ v prostředí školy

- Budování vztahu a loajality

5. Sdílení zkušeností, diskuse, příklady (1 vyučovací hodina)

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet