Marketing školy

Akreditováno:

MŠMT-32336/2020-4-734

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen všem pracovníkům škol (mateřských, základních, středních,
vysokých i vyšších odborných), učilišť, gymnázií i školských zařízení, kteří se jakkoli
podílejí na marketingové strategii.

Obsah kurzu

Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.
Jedná se o další kurz, jenž je zaměřený na podporu kvalitního řízení školy v souladu
s dokumentem ČŠI – Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
na školách.

Tento nový kurz je zaměřený na marketing školy, tvorbu marketingové koncepce respektující moderní řízení školy, s ohledem na cílové skupiny a na komunikační toky uvnitř školy i ve vztahu k vnějšímu prostředí, což podporuje tvorbu image školy. Zvláštní pozornost je věnována nástrojům marketingové komunikace, která napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné.

Absolvent našeho kurzu porozumí provázanosti marketingu a managementu pro řízení školy, zorientuje se v analýzách prostředí a dokáže vyhodnotit jejich výsledky a navrhovat vhodná opatření. Nedílnou kompetencí je pochopení, jak vyhodnotit marketingovou komunikaci na základě doporučených kritérií a navrhovat její zlepšení. Absolvent se rovněž zorientuje v procesu přípravy efektivní komunikace v prostředí školy
a bude vědět, co jsou jednotlivá „P“ marketingového mixu, včetně specifik pro oblast vzdělávání.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?