Součinnost policie a orgánu sociálně právní ochrany dětí se zaměřením na ochranu dětské oběti sexuálních zločinů

Akreditováno:

MPSV: A2019/0709-SP/VP; MV: AK/PV-573/2019

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro pracovníky OSPOD a další odborníky, kteří se problematikou
zabývají.
Absolventi získají základní vhled do problematiky sexuálního zneužívání a ochrany
dětské oběti sexuálních zločinů v rozsahu součinnosti policie a orgánu sociálně právní
ochrany dětí.

Obsah kurzu

Sexuální zneužívání dětí představuje jakékoliv využití dítěte pro navození vzrušení
či uspokojení sexuálních potřeb zneuživatele a vystavení dítěte takovému chování,
které tento cíl naplňuje. Jedná se o formu syndromu CAN. Nebezpečí často přichází
z vlastní rodiny.

Sociálně právní ochrana dětí chrání oběti tohoto závažného trestného činu a vstupuje
v úzkou spolupráci s Policií ČR. Dvoudenní kurz účastníkům přiblíží, jak vypadá dobrá
praxe OSPODu při řešení tohoto jevu v součinnosti s Policií ČR.

Kurzem bude provázet odbornice na sociálně právní ochranu dětí, dlouholetá vedoucí
oddělení péče o rodinu a dítě a současně v této problematic zkušený policista, vrchní
komisař Policie ČR, Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství hl. m. Prahy.

Lektoři účastníky provedou trestním řízením očima dítěte a úlohou sociálního pracovníka
v tomto řízení v roli opatrovníka. Současně budou seznámeni s metodami sociální práce
s dítětem a rodinou, které je ohroženo sexuálním zneužíváním a s postupy orgánů činných
v trestním řízení. Vhled do problematiky očima dítěte je podpořen filmovou projekcí.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

10 výukových hodin

Přednášející

Program

Filmová projekce "Víš, proč jsi tady"

V rámci úvodu budou účastníci kurzu seznámeni se vznikem filmová projekce
"Víš, proč jsi tady“ a s celým videem, které vzniklo ve spolupráci s Krajským ředitelstvím
policie hlavního města Prahy a s dalšími odborníky z praxe.
Ukazuje, jak citlivě vést rozhovor s dětmi, jež mají vypovídat proti svým blízkým o závažných
násilných trestných činech. Ukázky budou sloužit k názornému uchopení tématu. Bude
následovat diskuse, zpětná vazba a zachycení nejdůležitějších okamžiků.

Trestní řízení očima dítěte

Účastníci budou seznámeni s tím, jak probíhá trestní řízení očima dítěte.
Účastníci získají informace o jednotlivých fázích výslechu a o metodice
„Výslech dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti“, která je určená zejména
pro specializační kurz policistům s profesní specializací. Téma se také bude věnovat
Metodice používání demonstračních pomůcek při výslechu dětských obětí s DVD
nahrávkou a výhodám a možnostem využívání speciálních demonstračních pomůcek.
Nezbytnou součástí bude vzhled do působení policejního psychologa v těchto kauzách.

Úloha sociálního pracovníka OSPOD

Účastníkům bude představena úloha sociálního pracovníka OSPODu v roli opatrovníka
v trestním řízení. Objasněn bude pojem sexuální zneužívání a jeho formy tak, aby sociální
pracovníci ukotvily své kompetence v této oblasti. Objasněny budou projevy násilí s rozlišením
na bezdotykové a dotykové a následky zneužívání s důrazem na posttraumatickou stresovou
poruchu. Účastníci budou seznámeni se základní legislativou.

Filmová projekce "Tatínkova holčička"

Budou představeny ukázky z filmová projekce "Tatínkova holčička“, kde je ukázáno, jak
probíhá sexuální zneužívání otčímem a dítě ze strany matky nedostává podporu a obvinění
odvolává. Bude následovat diskuse, zpětná vazba a zachycení nejdůležitějších okamžiků.

Postup orgánů činných v trestním řízení

Účastníci budou seznámeni s tím, jak postupují orgány činné v trestním řízení při vyšetřování
sexuálních trestných činů na dětech.
Důraz bude kladen na možnosti využití speciální výslechové místnosti z pohledu Policie ČR,
na její výhody využití a na dobrou praxi policie. Lektor se bude podrobně věnovat výslechu
dětské oběti (přepis výslechu, videozáznam, neopakovatelnost, ochranná opatření, sekundární
viktimizace).

Metody sociální práce s dítětem a rodinou

Toto téma účastníkům nabídne seznámení s metodami sociální práce s dítětem a rodinou,
které je ohroženo sexuálním zneužíváním (monitoring dětí ohrožených CAN, multidisciplinární
spolupráce, případové konference, preventivní a poradenská činnost...). Pozornost bude
věnovaná tomu, jak postupovat při nahlášení případu a funkci opatrovníka dítěte v trestním
řízení.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet