Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditováno:

MPSV: A2020/0816-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je primárně určen k rozšíření a ukotvení znalostí pracovníků, vykonávající agendu přestupků na úseku SPOD a případně dalším pracovníkům, zejména vedoucím, OSPOD.

Obsah kurzu

Novelizace přestupkového práva v polovině roku 2017 přinesla velké množství nových
skutkových podstat přestupků také v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Kurz si klade
za cíl seznámit absolventy na úrovni základního vhledu s tím, jaké jednání fyzických,
podnikajících fyzických a právnických osob je přestupkem, jak lze takový přestupek
rozpoznat, jaká chování a jednání se při jeho objasňování sledují a tvoří celek
posuzovaného jednání. V kurzu se absolvent krátce seznámí také se základy správného
procesního postupu při vedení přestupkových řízení. Teoretická problematika je
proložena četnými příklady z praxe.

Absolvent se seznámí s obsahem skutkových podstat přestupků na úseku sociálně-právní
ochrany dětí, jejich specifickými znaky, jejichž identifikace může přispívat k včasnému
odhalování a řešení přestupkového jednání fyzických, podnikajících fyzických a právnických
osob. Na praktických anonymizovaných příkladech správními orgány a správními soudy
projednávaných přestupků na úseku sociálně-právní ochrany, nahlédne do způsobu
objasňování těchto charakteristických přestupků. Po absolvování kurzu by měl mít základní
orientaci v popisu skutkových podstat přestupků na úseku SPOD, mechanizmu jejich páchání
a základní orientaci v procesním postupu při projednávání přestupků podle zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Absolvent by měl být schopen v praxi
sociálně-právní ochrany dětí identifikovat možné přestupkové jednání a orientovat se
v určení správního orgánu, který má kompetenci přestupek projednat,
a v určení podkladů, které je třeba k takovému projednání tomuto orgánu předložit.

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?