Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Akreditováno:

MPSV: A2020/0816-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je primárně určen k rozšíření a ukotvení znalostí pracovníků vykonávající agendu přestupků na úseku SPOD a případně dalším pracovníkům, zejména vedoucím, OSPOD.

Obsah kurzu

Novelizace přestupkového práva v polovině roku 2017 přinesla velké množství nových
skutkových podstat přestupků také v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Kurz si klade
za cíl seznámit absolventy na úrovni základního vhledu s tím, jaké jednání fyzických,
podnikajících fyzických a právnických osob je přestupkem, jak lze takový přestupek
rozpoznat, jaká chování a jednání se při jeho objasňování sledují a tvoří celek
posuzovaného jednání. V kurzu se absolvent krátce seznámí také se základy správného
procesního postupu při vedení přestupkových řízení. Teoretická problematika je
proložena četnými příklady z praxe.

Absolvent se seznámí s obsahem skutkových podstat přestupků na úseku sociálně-právní
ochrany dětí, jejich specifickými znaky, jejichž identifikace může přispívat k včasnému
odhalování a řešení přestupkového jednání fyzických, podnikajících fyzických a právnických
osob. Na praktických anonymizovaných příkladech správními orgány a správními soudy
projednávaných přestupků na úseku sociálně-právní ochrany nahlédne do způsobu
objasňování těchto charakteristických přestupků. Po absolvování kurzu by měl mít základní
orientaci v popisu skutkových podstat přestupků na úseku SPOD, mechanizmu jejich páchání
a základní orientaci v procesním postupu při projednávání přestupků podle zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Absolvent by měl být schopen v praxi
sociálně-právní ochrany dětí identifikovat možné přestupkové jednání a orientovat se
v určení správního orgánu, který má kompetenci ten který přestupek projednat,
a v určení podkladů, které je třeba k takovému projednání tomuto orgánu předložit.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

6 výukových hodin

Přednášející

Program

Úvod – Přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků, seznámení s obsahem a průběhem kurzu.

Modul 1 – Úvod do problematiky a přestupky fyzických osob

V této části bude věnován prostor základnímu teoretickému úvodu s vymezením pojmů
a legislativního ukotvení problematiky (skutková podstata přestupků, společenská
škodlivost, odpovědnost za přestupek, vymezení kompetence přestupkových orgánů,
role správního soudnictví). Následně bude zahájeno představení jednotlivých skutkových
podstat přestupků na úseku SPOD, mechanizmu jejich naplnění se zařazením
na anonymizované příklady (přestupky rodičů, osob odpovědných za výchovu
a dalších fyzických osob).

Modul 2 - Přestupky podnikajících fyzických a právnických osob a institucí

Téma je zaměřeno na postupné seznámení účastníků s obsahem skutkových podstat přestupků
na úseku sociálně-právní ochrany dětí a mechanizmem jejich naplnění, pokud jsou pachatelem
podnikající fyzické osoby, právnické osoby (povětšinou pověřené osoby k výkonu
sociálně-právní ochrany) a další státní orgány a instituce (např. přestupky spojené
s nesplněním oznamovací povinnosti nebo nespoluprací s orgánem sociálně-právní
ochrany dětí). Všechny skutkové podstaty jsou ilustrovány na anonymizovaných příkladech
a správních či soudních rozhodnutích.

Modul 3 – Vedení řízení, kompetence přestupkových orgánů, podklady a dokazování

V této části programu je podán základní přehled procesního postupu při projednávání
přestupků. Nejprve se jedná o seznámení s rozdělením kompetencí za projednání
přestupků v prvním stupni a v odvolacím řízení a otázky specializace odpovědné
úřední osoby (vzdělání, ZOZ, apod.). Následně je účastník již seznamován s kostrou
základního procesního postupu prvostupňového a odvolacího orgánu, okrajově
pak s rolí soudu při přezkumu na základě žaloby ve správním soudnictví.
Na závěr je pozornost věnována otázce podkladů pro rozhodování v přestupkové
agendě a provádění dokazování.

Závěr

Rekapitulace obsahu kurzu, prostor pro dotazy, týmová forma aplikace poznatků na modelových kazuistikách.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 03. 12 - 05. 02 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
  • 11. 02 - 02. 04 2022
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet