Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno:

MPSV: A2019/0712-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích,
nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfliktních rozvodů
na děti. Získají vhled do problematiky rodinného poradenství v těchto kauzách a podrobně se
seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před, v rámci a po rozvodu manželství. Pozornost
bude věnována úkolům, které je třeba zvládnout v souvislosti s adaptací na rozvod
a k minimalizaci jeho negativních dopadů na děti.

Obsah kurzu

Rozvod přestavuje zátěžovou událost v životě celé rodiny. Všichni se musí vyrovnat
se selháním, změnou, krizí a významnou životní ztrátou, zvláště děti. Narušený obraz
rodičů mnohdy znesnadňuje identifikaci s vlastní rodovou rolí a ztěžuje i přizpůsobení
v budoucích partnerských vztazích a rodičovství.

Sociálně právní ochrana dětí tyto situace řeší, usiluje o eliminaci dopadů rozchodu rodičů
na děti. Navazuje spolupráci s organizacemi a odborníky, kteří provází rodiče k dohodě
a k minimalizaci konfliktů v komunikaci a interakci. Významné postavení v systému
připadá rodinnému poradenství, jehož spolupráce s OSPOD je pro dítě a rodinu
významnou podporou.

Kurzem budou provázet dva lektoři, zkušená vedoucí OSPOD a rodinný poradce, který
se problematikou dlouhodobě zabývá. Současně budou využity ukázky z projekce filmu,
jako názorná ukázka eskalace konfliktů mezi rodiči a dopadů na dítě stojící uvnitř sporu.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

 • Projekce ukázek z filmu
 • Příklady z praxe - dopady rozvodu rodičů na děti

Lektoři účastníky seznámí s příklady z vlastní praxe, a to i z pohledu dlouhodobé perspektivy.
Dojde k definování a zvědomění závažnosti tématu také na základě zkušeností účastníků.

 • Etapy rodiny před, v rámci a po rozvodu manželství

Účastníci budou rodinným poradcem podrobně seznámeni s etapami, ve kterých se ocitá
rodina před, v rámci a po rozvodu manželství. Také s úkoly, které je třeba zvládnout
v souvislosti s adaptací na rozvod a s pojmem psychorozvod. Lektoři se budou zabývat
problematikou dítěte z neúplné rodiny z pohledu dítěte, jeho vrstevníků, školy a společnosti.

 • Role orgánu sociálně právní ochrany při ochraně v rámci rozpadu rodiny

Lektoři představí roli orgánu sociálně právní ochrany dětí v rámci rozpadu rodiny a seznámí
účastníky s náplní práce sociálního pracovníka OSPOD. Nosným tématem bude využívání
jednotlivých nástrojů, opatření a metod využívanými OSPOD a kompetencemi OSPOD dle
zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Účastníci získají základní vhled
do zákonných norem, které se do problematiky promítají. Zvláštní pozornost bude věnovaná
rodičovské odpovědnosti.

 • Výhody a rizika porozvodových forem péče o dítě

Téma seznámí účastníky s rolí kolizního opatrovníka při ochraně zájmů dítěte a s výhodami
a riziky možných porozvodových forem péče o dítě (výhradní, společná a střídavá).
Lektoři se budou věnovat vystupování před soudem v zájmu dítěte (posuzování kvality
výchovných schopností rodičů, posuzování potřeb dítěte a jeho preferencí, argumentaci
před soudem, dokazování…) a problematikou zájmu versus nezájmu dítěte.

 • Kazuistiky běžně řešené orgánem sociálně - právní ochrany dětí

Účastníci budou seznámeni s kazuistikami, které běžně řeší orgán sociálně-právní ochrany
dětí a s častými situacemi při sporech o dítě (problémy při styku, nesdělování informací,
spor před soudem, předběžná opatření). Také se způsoby poskytování pomoci, která vedou
k omezování vlivu negativního působení na děti a zejména na obnovení narušených funkcí
rodiny.

 • Rodinné poradenství

Účastníkům bude názorně představeno, jak probíhá proces rodinného poradenství, a jaké jsou
jeho možnosti a hranice, které provází rodiče k uzavření dohody ohledně budoucího života
dětí. Získají vhled do rozvodové mediace, způsobu pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož
cílem je právě dohoda. Uplatňuje se v ní nejen aspekty právní, ale vždy také psychologická
či sociální specifika.Téma se bude věnovat postavení rodičů/manželů v rodinném systému
z pohledu dominantního a subjektivního jedince. Důraz bude také kladen na schopnost
pracovníků OSPOD v rozlišení a určení potřeby manželského a rodinného poradenství.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet