Výcvik v chatovém a e-mailovém poradenství v kontextu krizové intervence - 40 hodin

Akreditováno:

MPSV: A2019/1293-SP/PC

Pro koho je kurz určen

Výcvik je určen zejména pro pracovníky a studenty pomáhajících profesí,
pracovníky sociálních služeb i pro další zájemce z řad laické veřejnosti.
Absolvent výcviku pozná základní principy krizové intervence, je seznámen se specifiky,
možnostmi a limity krizové intervence a poradenství prostřednictvím chatu a e-mailu.
Dokáže rozpoznat různé typy chatů i e-mailů a přizpůsobit vyjadřování, formální i obsahovou
stránku věku, schopnostem a potřebám klienta i specifikům poskytované služby.
Absolvent bude taktéž seznámen s procesem přijímání, tvorby, zasílání a archivací e-mailové
komunikace. Rovněž pozná etické, provozní, technické a personální nároky na poskytování
služby a zejména nároky na samotného konzultanta.

Obsah kurzu

Výcvik je zaměřený na specifika krizové intervence a poradenství ve virtuálním prostředí.
Jde o kombinaci výcviků v chatové krizové intervenci a poradenství a v e-mailovém poradenství
v kontextu krizové intervence. Účastníci se seznámí s obecnými charakteristikami krize
a krizové intervence a s jejich aplikací v prostředí internetu, se zásadami a principy e-mailu
a chatu, jejich možnostmi a limity, typologií kontaktů, metodikou, etickými aspekty práce,
technickými možnostmi apod. Lektoři přitom vycházejí z dlouholeté praxe linky důvěry.

Délka kurzu

40 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?