Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů – kombinovaná forma

Pro koho je kurz určen

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Obsah kurzu

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Délka kurzu

Celkově program v kombinované formě zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky (včetně stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc). V rámci vzdělávacího programu se jedná o 112 hodin výuky v prezenční formě, 108 hodin výuky v online formě a 30 hodin stáží na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc.

Přednášející

Program

Program

Základními cíli vzdělávání je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování, a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.

Základní kompetence dosažené vzděláváním:

- Prohloubení a rozšíření vědomosti a dovednosti pro práci s dětmi s rizikem vzniku či rozvoje rizikového chování.

- Příprava školních metodiků prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence

- Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží.

- Orientace v systému primární prevence a organizaci školy.

- Získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

- Získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.

- Zlepšení komunikačních dovedností v modelových situacích perspektivou práce metodika prevence.

- Orientace v právních předpisech, doporučeních a metodikách MŠMT v kontextu práce metodika prevence aj.

- Schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy.

- Schopnost tvorby a realizace školního programu primární prevence.

- Orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.).

- Schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy.

- Schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka.

- Schopnost k smírčímu dojednávání v případě konfliktů a nedorozumění mezi školou, dítětem, rodinou, případně a dalšími institucemi.

- Schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy.

- Schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Máte ke kurzu dotaz?