Strategické plánování a projektové řízení v oblasti sociálních a návazných služeb – úvod do problematiky - dvoudenní kurz

Akreditováno:

MPSV: A2019/0201-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením, nebo pracovníci OSPOD.

Obsah kurzu

Účastníci se seznámí se základními principy projektového řízení a strategického plánování.
Důraz je kladen na praktické kroky při tvorbě strategie a projektového řízení. Základem
programu je představení jednotlivých fází strategického plánování a projektového řízení,
včetně vyhodnocení rizik s plánováním s projektovým řízení spojených.

Absolvent se zorientuje v problematice projektového řízení v kontextu sociálních služeb
a základními nástroji projektového řízení a strategického plánování. Dále se prakticky seznámí
s technikami tvorby SWOT analýza, logický rámec, analýza rizik. V neposlední řadě pochopí
důležitost monitoringu a možné postupy vyhodnocování plnění strategií.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

16 výukových hodin

Přednášející

Program

Definice pojmů

Obsahem bloku je vysvětlení jednotlivých pojmů souvisejících s projektovým řízením
a strategickým plánováním. Vyjasnění propojení strategického plánování a projektovým
řízení ve vazbě k sociální oblasti a provázanosti s dalšími souvisejícími strategiemi jako
je prevence kriminality, rodinná politika, bytová problematika a další. Konkrétně dojde
k základnímu vysvětlení významu pojmů – projekt, projektové řízení, strategie, strategické
plánování, projektový záměr, SMART cíle, vize, poslání, indikátory, hodnocení.
V rámci druhé části tohoto bloku dojde ke stručnému ujasnění jednotlivých činností
v rámci projektového řízení a strategickém plánování, včetně výhod a přínosů.

Nástroje v projektovém řízení

V rámci tohoto bloku se zaměříme na popis jednotlivých nástrojů projektového řízení,
včetně jejich aplikace do praxe. Blok navazuje na předešlou část, jde do hlubší konkrétnosti.
Konkrétně se jedná o SWOT analýzu, logický rámec, brainstorming.
Obsahem je:

 • ujasnění možností jejich využití v projektovém řízení a strategickém plánování,
 • aplikace na reálná témata,
 • ujasnění postupných kroků jejich tvorby
  SWOT analýza – slabé a silné stránky, rizika a ohrožení,
  zaměřit se na funkčnost využité této metody;
  logický rámec – jeho jednotlivé části, pochopení
  jeho logistiky a využité v projektovém řízení;
  brainstorming – jeho pravidla, vhodnost využití, postupy
  sumarizace jeho výstupů. Vazba na tvorbu vize a poslání.

Praktické cvičení

Obsah modulu Ve vazbě k předešlému bloku, dojde k ověření nabitých dovedností
prostřednictvím praktického cvičení, které proběhne ve skupinách, dle počtu účastníků.
V rámci skupin dojde k praktickému vyzkoušení: - formulace vize, - sestavení SWOT
analýzy na vybranou organizaci/projektový záměr/řešený problém v území.
Každá skupina bude řešit jedno či druhé téma. Poté dojde ke společnému vyhodnocení
a prezentování práce ve skupinách.

Tvorba plánu - strategie

Tento blok navazuje na části z předešlého dne a podrobněji rozpracovává jednotlivé postupy
tvorba strategie. Dojde k podrobnému rozebrání jednotlivých částí, tzn. strategického
cíle x priorit, opatření x projektových záměrů, aktivity x jednotlivých kroků.
Oproti předešlému dni dojde k rozebrání jednotlivých částí, tzn. zdůvodnění potřebnosti,
popis konkrétních kroků, dopad na cílovou skupinu, výstupy – měřitelné indikátory,
harmonogram a další části strategie. Součástí je zaměření sena zpracování posloupnosti
do strategické části dokumentu. Možnosti využití nástrojů projektového řízení při tvorbě
strategického plánu. Stručně ujasnění možností monitoringu a hodnocení v procesu strategického plánu.

Praktické cvičení

Na předešlou část navazuje praktické cvičení, které proběhne ve skupinách. Obsahem
praktického cvičení bude tvorba projektového záměru ve skupinách a praktické ověření
získaných znalostí. Zadáním bude jeho rozpracování do jeho jednotlivých kroků.
Poté dojde ke společnému vyhodnocení a prezentování práce ve skupinách.

Osobnost a oblasti znalostí projektového manažera

V tomto bloku dojde k popisu potřebných znalostí projektového manažera a jejich propojení
s praxí. Pro praktické pochopení potřeb jednotlivých dovedností bude využito konkrétních
příkladů tvorby a realizace projektů, formy jejich finanční podpory, příklady uplatnění
projektového řízení v oblasti sociálních a návazných služeb a jejich praktického zajištění.
Vždy se zaměřením na území, kde kurz bude probíhat – odkud budou účastníci.

Analýza rizik

V rámci tohoto bloku bude analýza rizik nastíněna v základní rovině jejího místa v projektovém
řízení, nutnost řešit snížení rizik pomocí různých metod a technik prevence rizik, které
eliminují existující nebo odhalující budoucí faktory zvyšující rizika. Zaměřit se na skutečnost,
že řízení rizik je soustavná, opakující se, provázaná činnost, jejichž cílem je
řídit potencionální rizika.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet