Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma

Akreditováno:

MSMT-1161/2024-23-6

Pro koho je kurz určen

Vychovatel získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky v souladu s § 16 odst. 1 písm. c), e), h) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně dle písm.:

c) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného bakalářského studijního programu než podle písmen a) a b) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene d) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmen f) a g) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1.

Obsah kurzu

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti vychovatele.

Délka kurzu

Celkově vzdělávací program zahrnuje 122 hodin výuky, 82 hodin (46 hodin prezenčně, 36 hodin online) přímé výuky (přednášky a semináře), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Přednášející

Obchodní podmínky pro kvalifikační kurz „Studium pedagogiky pro vychovatele – kombinovaná forma“

Obchodní podmínky Pedagogika pro vychovatele kombi

V ceně kurzovného je zahrnut 1 závazný termín závěrečné zkoušky. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Program

Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou výuku a praktickou část. Teoretická část obsahuje Společnou část studia (pro vychovatele a asistenta pedagoga) a Speciální část studia. Speciální část studia tvoří Speciální modul pro vychovatele. Společná část studia je složena z modulu Základy pedagogiky a Základy psychologie pro pedagogy, s celkovou časovou dotací 40 hodin. Speciální část studia pro vychovatele má celkovou časovou dotaci 42 hodin.

Časové dotace jednotlivých modulů jsou rovnoměrně rozděleny, stejně tak jsou s ohledem na obsahovou náročnost jednotlivých dílčích témat rozděleny výukové bloky.

Základní kompetence absolventa kurzu dosažené vzděláváním:

  • Orientace v základech Pedagogiky jako vědy a v soudobých teorií vzdělávání
  • Orientace v osobnostních a kvalifikačních předpokladech pedagogické profese
  • Orientace v základech psychologie jako vědy a v pojmech poznávání a jeho ontogenetickém vývoji, faktorech psychického vývoje
  • Osvojení si obecných sociálně-psychologických profesní dovedností pedagoga
  • Orientace v sebepoznávání, sebereflexi a poznávání druhých
  • Osvojení si komunikačních a sociálních dovedností a oblastní jako je například konflikt a jeho zvládání, zpětná vazba
  • Orientace v teorii výchovy a pojmech jako je výchova, výchovný proces a roviny pedagogického působení
  • Orientace v základech sociální psychologie
  • Orientace v základech sociální pedagogiky
  • Orientace ve vybraných tématech pedagogické psychologie jako je psychologie učení, motivace a motivační procesy a pedagogická diagnostika

Máte ke kurzu dotaz?