Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0813-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem
adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách, pracujících v oblasti dětské a dorostové
adiktologie (NZDM, Kontaktní centra...).

Obsah kurzu

Kurz je koncipován jako úvod do základů adiktologie a poradenství s důrazem na základní
bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární podstatu oboru.
Do úvodu je zahrnuto také seznámení s pojmem destigmatizace, jehož pochopení je nezbytné
pro komunikaci s klientem. V rámci teoretického základu bude představeno ukotvení dětské
a dorostové adiktologie v rámci oboru a k pochopení pomohou přispět také teorie a modely
závislostí na úrovni jednotlivce a na úrovni populace - tedy přiblížení příčin vzniku závislostí.
Posluchači budou v rámci programu seznámeni s návykovými látkami, s nimiž je cílová skupina
dětí a mladistvých nejčastěji v kontaktu. Zároveň budou diskutovány závislosti na procesech,
mezi které patří např. patologické hráčství, gaming, apod. Látkové i nelátkové závislosti budou
probírány z hlediska příznaků a důsledků užívání. Látky budou probírány z hlediska způsobu
užívání, dopadu na uživatele, projevu užívání, odvykacích stavů a možných léčebných
intervencí. Představena bude dynamicky se rozvíjející síť služeb, která je určená pro děti a mladistvé,
a to včetně základů primární prevence. Posluchači budou také seznámeni se základy
adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství z hlediska specifik vycházejících
z povahy cílové skupiny. Dále budou zmíněny základy emergentní adiktologie jako podoboru
spojeného s první pomocí, a to zejména v rámci užívání návykových látek. Tato seznámení jsou
přínosem pro praxi posluchačů.

Absolventi získají přehled o nejnovějších přístupech v adiktologii a získají základní
informace o dynamicky se rozvíjejícím podoboru dětské a dorostové adiktologie.

Konkrétně získají:

  • vhled do pojmu destigmatizace, základní informace o dětské a dorostové adiktologii,
  • základní přehled o návykových látkách užívaných u dětí a mladistvých (o způsobech užívání,
    dopadech na uživatele, projevech užívání, odvykacích stavech a možných léčebných intervencí),
  • vhled do základů adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství,
  • vhled do základů emergentní adiktologie.

Dále si ukotví a rozšíří informace o příčinách vzniku závislostí a získají základní orientaci
v síti služeb, určené pro děti a mladistvé, a to včetně základů primární prevence. Účastníci
budou mít příležitost diskutovat získané znalosti s odborníkem pracujícím přímo s cílovou
populací. Seminář je koncipován tak, aby znalosti byly využitelné pro každodenní praxi posluchačů.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Máte ke kurzu dotaz?