Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0813-SP/VP

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem
adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovníci
a pracovníci v sociálních službách, pracujících v oblasti dětské a dorostové
adiktologie (NZDM, Kontaktní centra...).

Obsah kurzu

Kurz je koncipován jako úvod do základů adiktologie a poradenství s důrazem na základní
bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární podstatu oboru.
Do úvodu je zahrnuto také seznámení s pojmem destigmatizace, jehož pochopení je nezbytné
pro komunikaci s klientem. V rámci teoretického základu bude představeno ukotvení dětské
a dorostové adiktologie v rámci oboru a k pochopení pomohou přispět také teorie a modely
závislostí na úrovni jednotlivce a na úrovni populace - tedy přiblížení příčin vzniku závislostí.
Posluchači budou v rámci programu seznámeni s návykovými látkami, s nimiž je cílová skupina
dětí a mladistvých nejčastěji v kontaktu. Zároveň budou diskutovány závislosti na procesech,
mezi které patří např. patologické hráčství, gaming, apod. Látky i nelátkové závislosti budou
probírány z hlediska příznaků a důsledků užívání. Látky budou probírány z hlediska způsobu
užívání, dopadu na uživatele, projevu užívání, odvykacích stavů a možných léčebných
intervencí. Představena bude dynamicky se rozvíjející síť služeb určená pro děti a mladistvé,
a to včetně základů primární prevence. Posluchači budou také seznámeni se základy
adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství z hlediska specifik vycházejících
z povahy cílové skupiny. Dále budou zmíněny základy emergentní adiktologie jako podoboru
spojeného s první pomocí zejména v rámci užívání návykových látek, tato seznámení je
přínosem pro praxi posluchačů.

Absolventi získají přehled o nejnovějších přístupech v adiktologii a získají základní
informace o dynamicky se rozvíjejícím podoboru dětské a dorostové adiktologie.

Konkrétně získají:

 • vhled do pojmu destigmatizace, základní informace o dětské a dorostové adiktologii,
 • základní přehled o návykových látkách užívaných u dětí a mladistvých (o způsobech užívání,
  dopadech na uživatele, projevech užívání, odvykacích stavech a možných léčebných intervencí),
 • vhled do základů adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství,
 • vhled do základů emergentní adiktologie.

Dále si ukotví a rozšíří informace o příčinách vzniku závislostí a získají základní orientaci
v síti služeb určené pro děti a mladistvé, a to včetně základů primární prevence. Účastníci
budou mít příležitost diskutovat získané znalosti s odborníkem pracujícím přímo s cílovou
populací. Seminář je koncipován tak, aby znalosti byly využitelné pro každodenní praxi posluchačů.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Program

Úvod – Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Představení lektora, účastníků, očekávání účastníků, seznámení
s obsahem kurzu, stanovení cílů kurzu.

Modul 1 – Základy adiktologie

Tento blok účastníka seznámí s obecnými základy oboru adiktologie. Jedná se především
o základní bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární
podstatu oboru. Dále dojede k seznámení s pojmem destigmatizace, jehož pochopení je
nezbytné pro komunikaci s klientem. V rámci teoretického základu bude představeno
ukotvení dětské a dorostové adiktologie v rámci oboru. K pochopení přispěje také seznámení
s teorií a s modely závislostí na úrovni jednotlivce a na úrovni populace. Jedná se o přiblížení
příčin vzniku závislostí včetně genetických dispozic, vlivů sociálního prostředí,
psychologických, vývojových a rodinných faktorů apod.

Modul 2 - Návykové látky a nelátkové závislosti u dětí a mladistvých

Posluchači budou seznámeni s návykovými látkami, s nimiž je cílová skupina dětí
a mladistvých nejčastěji v kontaktu. Zároveň dojde k diskusi ohledně závislosti
na procesech, mezi které patří např. patologické hráčství, gaming, apod. Látky
i nelátkové závislosti budou probírány z hlediska příznaků a důsledků užívání,
s ohledem na potřeby v praxi. Jmenované látky budou probírány z hlediska
způsobu užívání, dopadu na uživatele, projevu užívání, odvykacích stavů
a možných léčebných intervencí. Návykové látky budou představeny v pořadí
podle odhadované prevalence užívání a zneužívání ve zmíněné populaci.

Modul 3 - Síť služeb dětské a dorostové adiktologie

Představena bude dynamicky se rozvíjející síť služeb určená pro děti a mladistvé,
a to včetně základů primární prevence. Diskutována bude problematika z hlediska
Koncepce sítě adiktologických služeb a jejích standardů, zároveň bude zmíněna
praxe na mezinárodní úrovni.

Modul 4 - Základy adiktologické diagnostiky a poradenství

Posluchači budou seznámeni se základy adiktologické diagnostiky a adiktologického
poradenství z hlediska specifik vycházejících povahy cílové skupiny. Dále budou zmíněny
základy emergentní adiktologie jako podoboru spojeného s první pomocí zejména v rámci
užívání návykových látek. Tato seznámení je přínosem pro praxi posluchačů.

Závěr

Rekapitulace obsahu kurzu, zpětná vazba od účastníků kurzu a lektora.

Máte ke kurzu dotaz?

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
 • 01. 10 - 20. 11 2021
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 03. 12 - 05. 02 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Studium pro asistenty pedagoga
 • 11. 02 - 02. 04 2022
 • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet