Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga – kombinovaná forma

Akreditováno:

MSMT-1161/2024-23-6

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Online nebo Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

16. října 2024

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Pro koho je kurz určen

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace, získává odbornou kvalifikaci Studiem pedagogiky pro asistenty pedagoga v souladu s § 20, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle odst. 1, písmen b), d), g):

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem jiného akreditovaného studijního programu než podle písmene a) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného vzdělávacího programu než podle písmene c) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1,

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího programu středního vzdělávání než podle písmene f) a studiem pedagogiky podle § 22 odst. 1.

Délka kurzu

Celkově vzdělávací program zahrnuje 122 hodin výuky, 82 hodin (50 hodin prezenčně a 32 hodin online) přímé výuky (přednášky a semináře), 40 hodin pedagogické praxe ve škole, školských zařízeních a spolupracujících institucích.

Výuka bude probíhat vždy ve středy, čtvrtky a pátky. Harmonogram kurzu je v přípravách.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
75
Pro veřejnost
9300 Kč

Obchodní podmínky pro kvalifikační kurz „Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga - kombinovaná forma“

Obchodní podmínky Pedagogika pro AP kombi (1)

V ceně kurzovného je zahrnut 1 závazný termín závěrečné zkoušky. Více informací naleznete výše v dokumentu Obchodní podmínky ke kurzu.

Program

Program

Vzdělávací program je rozdělen na teoretickou výuku a praktickou část. Teoretická část obsahuje Společnou část studia a Speciální část studia. Speciální část studia tvoří Speciální modul pro asistenta pedagogů. Společná část studia je složena z modulu Základy pedagogiky a Základy psychologie pro pedagogy, s celkovou časovou dotací 40 hodin. Speciální část studia pro asistenta pedagogů má celkovou časovou dotaci 42 hodin.

Časové dotace jednotlivých modulů jsou rovnoměrně rozděleny, stejně tak jsou s ohledem na obsahovou náročnost jednotlivých dílčích témat rozděleny výukové bloky.

Základní kompetence dosažené vzděláváním - absolvent kurzu:

 • Orientace v základech Pedagogiky jako vědy a v soudobých teorií vzdělávání;
 • Orientace v osobnostních a kvalifikačních předpokladech pedagogické profese;
 • Orientace v základech psychologie jako vědy a v pojmech poznávání a jeho ontogenetickém vývoji, faktorech psychického vývoje;
 • Osvojení si obecných sociálně-psychologických profesní dovedností pedagoga;
 • Orientace v sebepoznávání, sebereflexi a poznávání druhých;
 • Osvojení si komunikačních a sociálních dovedností a oblastní jako je například konflikt a jeho zvládání, zpětná vazba;
 • Orientace v základech speciální pedagogiky;
 • Orientace v právním rámci souvisejícím s výkonem profese;
 • Schopnost podpory v oblastech rodiny a dítě se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Znalost druhů zdravotního postižení;
 • Znalost možností výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • Znalost podmínek a prostředků rozvoje dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a rozvojových a podpůrných mechanismů;
 • Orientace v modelech začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogického procesu;
 • Orientace ve vybraných tématech vývojové psychologie.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 15
 • Říj

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 16
 • Říj

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet