Dětská a dorostová adiktologie, základy teorie a poradenství pro praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0813-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen , registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

23. října 2024

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Kurz je koncipován jako úvod do základů adiktologie a poradenství s důrazem na základní bio-psycho-socio-spirituální model přístupu ke klientovi a multidisciplinární podstatu oboru. Do úvodu je zahrnuto také seznámení s pojmem destigmatizace, jehož pochopení je nezbytné pro komunikaci s klientem. V rámci teoretického základu bude představeno ukotvení dětské a dorostové adiktologie v rámci oboru a k pochopení pomohou přispět také teorie a modely závislostí na úrovni jednotlivce a na úrovni populace - tedy přiblížení příčin vzniku závislostí.
Posluchači budou v rámci programu seznámeni s návykovými látkami, s nimiž je cílová skupina dětí a mladistvých nejčastěji v kontaktu. Zároveň budou diskutovány závislosti na procesech, mezi které patří např. patologické hráčství, gaming, apod. Látkové i nelátkové závislosti budou probírány z hlediska příznaků a důsledků užívání. Látky budou probírány z hlediska způsobu užívání, dopadu na uživatele, projevu užívání, odvykacích stavů a možných léčebných intervencí. Představena bude dynamicky se rozvíjející síť služeb, která je určená pro děti a mladistvé, a to včetně základů primární prevence. Posluchači budou také seznámeni se základy adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství z hlediska specifik vycházejících z povahy cílové skupiny.

Dále budou zmíněny základy emergentní adiktologie jako podoboru spojeného s první pomocí, a to zejména v rámci užívání návykových látek. Tato seznámení jsou přínosem pro praxi posluchačů.

Absolventi získají přehled o nejnovějších přístupech v adiktologii a získají základní informace o dynamicky se rozvíjejícím podoboru dětské a dorostové adiktologie.

Konkrétně získají:

  • vhled do pojmu destigmatizace, základní informace o dětské a dorostové adiktologii,
  • základní přehled o návykových látkách užívaných u dětí a mladistvých (o způsobech užívání,
    dopadech na uživatele, projevech užívání, odvykacích stavech a možných léčebných intervencí),
  • vhled do základů adiktologické diagnostiky a adiktologického poradenství,
  • vhled do základů emergentní adiktologie.

Dále si ukotví a rozšíří informace o příčinách vzniku závislostí a získají základní orientaci v síti služeb, určené pro děti a mladistvé, a to včetně základů primární prevence. Účastníci budou mít příležitost diskutovat získané znalosti s odborníkem pracujícím přímo s cílovou populací. Seminář je koncipován tak, aby znalosti byly využitelné pro každodenní praxi posluchačů.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se při své profesi mohou setkat s oborem adiktologie mládeže, tedy nejčastěji kurátoři pro děti a mládež, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pracujících v oblasti dětské a dorostové adiktologie (NZDM, Kontaktní centra...).

Délka kurzu

Kurz je jednodenní s časovou dotací 8 výukových hodin.

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
34
Pro veřejnost
2100 Kč

Program

Máte ke kurzu dotaz?