Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řečí dětí - primární logopedická prevence

Akreditováno:

MSMT-7922/2021-6-253

Kapacita:

Kurz je obsazen , registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

29. července 2024 - 22. října 2024

Doprava MHD:

Centrum Zahradní město - bus 101, 138, 195

Sídliště Zahradní město - bus 177

Sídliště Zahradní město - tram 22, 26

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese logopedického asistenta.

Absolvent kurzu získá příslušnou kvalifikaci a bude připraven poskytovat podpůrnou edukační činnost v rámci rozvoje komunikačních schopností u intaktní populace předškolního věku.

Náš pracovní tým zajišťuje individuální přístup všem účastníkům pro úspěšný průběh kurzu, splnění všech požadavků stanovených akreditací a pro úspěšné zakončení kurzu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence u dětí předškolního věku, žáků přípravných tříd a prvních ročníků základních škol. Absolvent získá odbornou způsobilost vykonávat činnosti logopedického asistenta dle čl. IV písmene c).

Účastník bude do kurzu přijat za předpokladu, že jeho řeč nevykazuje znaky narušené komunikační schopnosti, viz. MŠMT Standard kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci.

K výkonu práce logopedického asistenta je zapotřebí mít minimálně pedagogické vzdělání, stanovené pro učitele mateřské školy, základní školy, nebo střední školy.

Více informací naleznete v dokumentu:

2009 č. j. 14 712/2009 - 61 Metodické doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství


Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku,
 • prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti).

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 62 hodin výuky, 42 hodin teoretické výuky a 20 hodin odborné praxe.

Výuka bude probíhat v těchto dnech:

29. 7. 2024 v čase od 9.00 - 16.00 hod.

30. 7. 2024 v čase od 9.00 - 17.00 hod.

31. 7. 2024 v čase od 9.00 - 16.00 hod.

1.8. 2024 v čase od 9.00 - 17.00 hod.

22.10. 2024 v čase od 9.00 - 16.00 hod. + Závěrečné kolokvium: od 16.15 - 17.30

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 47
Náhradník
 

Podmínky pro splnění kvalifikačního kurzu:

 • 80 % docházka v rámci teoretické výuky, 100 % docházka rámci odborné praxe
 • Seminární práce
 • Společné kolokvium – reflexe odborné praxe

Program

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • - porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k podpoře přirozeného vývoje dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů.
 • - získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu, o principech i historických kořenech inkluzivního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv.
 • - získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat.
 • - získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to jak v oblasti porozumění řeči, tak ve složce expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
 • - získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace, bude seznámen s nejčastějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
 • - orientuje se v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané znalosti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.
 • - je schopen poskytovat poradenské služby rodičům/zákonným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v rezortu školství a zdravotnictví.
 • - osvojí si základní znalosti ze speciální pedagogiky, psychologie a logopedie, seznámí se s příčinami vzniku, symptomy a projevy řečových poruch.
 • - bude se orientovat v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, nestátní neziskové organizace atd.).

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 28
 • Čec

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu.

 • 29
 • Čec

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 22
 • Říj

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet