Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D.

Mgr. Michaela Svobodová, Ph.D. se práci s dospělými, mladistvými a dětmi
se speciálními potřebami věnuje od roku 2003 v rámci individuálního
a skupinového komplexního poradenství zejména v oblasti osobnostního rozvoje,
prevence syndromu vyhoření a krizové intervence.

Zaměřuje se také na holistický rozvoj rodin, pedagogů a dětí, třeba
s mimořádným nadáním, dvojí výjimečností a zvýšenou citlivostí.
Orientuje se dlouhodobě ve stávajícím systému napříč odbornými resorty
a je tak schopná erudovaně vyslechnout, poradit a síťovat zejména v sociálních,
pedagogických a terapeutických oblastech.

Od roku 2004 se věnuje vzdělávání dospělých na vysokoškolských fakultách
a vyšších odborných školách s pedagogickým, sociálním, duchovním
a manažerským zaměřením.

Garantka má zkušenosti s s přípravou a koordinací projektů, s prací metodičky,
didaktičky a autorky skript, učebních materiálů a s jejich implementací do praxe.
Účastní se množství odborných worskshopů a mezinárodních konferencí
k problematice dětské psychologie, podpory psychosociální výchovy
a inovace pedagogických a terapeutických přístupů ke klientům.

Vzdělání:

2005

 • Ukončen doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví,
  obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky
  dětí a mládeže na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity
  v Českých Budějovicích. Obhájena disertační práce Úloha psychoterapie
  jako způsobu řešení sociálně zdravotní problematiky dětí a mládeže.
  Udělen akademický titul Ph. D.

2005

 • Ukončen pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické
  psychoterapii pořádaný Českou psychoanalytickou společností.

2002

 • Udělen titul Mgr. z oboru Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
  na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

1997

 • Složena maturitní zkouška s vyznamenáním na Gymnáziu v Kroměříži.

Praxe:

Jaro 2018 - doposud:

 • Malý objevitel, Mezi školami 2476/27, Stodůlky, Praha 5
  Odborná konzultantka v oblasti komplexního rozvoje dětí

Květen 2019 – doposud:

 • Inovace vyššího odborného vzdělávání pedagogicko sociální oblast
  Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická.
  Didaktička, metodička, recenzentka pro odborný e-learning.

Leden 2019 - doposud:

 • Komise a výbor pro sociální věci MČ Praha 1
  Odborná členka

Srpen 2015 - doposud:

 • Centrum nadání, Zavadilova 1297/3, Praha 6.
  Lektorka akredit. programu MŠMT podpory
  osobnosti pedagogů, lektorka rozvoje EQ.

Říjen 2009 - doposud:

 • Psychoterapeutické, sociální a zdravotní poradenství
 • Skupinové lektorování, komplexní podpora osobnosti (zejména rodičů, pedagogů)
 • Skupinová práce s dětmi, rozvoj talentu, emoční inteligence
 • Krizová intervence

Červenec 2010 - doposud:

 • Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní
  Výuka odbor. předmětů

Letní semestr 2016, 2017:

 • Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
  Lektorka v oblasti prevence rizikového chování

Duben 2016 – červen 2017:

 • Základní škola náměstí Curieových 886/2, Praha 1
  Učitelka skupiny mimořádně nadaných žáků

Listopad 2014 – leden 2016:

 • Obecně prospěšná společnost Sirius, ops.
  Projektová manažerka projektu Prevence ohrožení dítěte a rodiny

Publikační činnost:

 • 2013 Svobodová, M. Učební text k předmětu Sociální práce se seniory. Praha:
  VOŠ sociálně právní v Praze, 2013. 60 s. ISBN 978-80-87779-09-5.
 • 2006 Šimková, M., Kubičková, A. Role otce v rodině jako činitele
  ovlivňujícího vývoj dítěte. In Kontakt. České Budějovice:
  JU ZSF, 2006. roč. VIII. č. 1. s. 99-105. ISSN 1212-4117.


Máte dotaz?