Základy projektové práce ve výuce - DISTANČNÍ FORMA

Akreditováno:

MŠMT: 15546/2018-2-485

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Online

Termín:

21. dubna 2021

9:00 - 18:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz seznamuje účastníky se základními principy projektové práce a s procesy
projektového plánování a řízení, které mohou být užitečné jak při přípravě a vedení
výukových projektů, tak při jejich podílení se na projektech školy nebo sociální skupiny.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky škol - učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, VOŠ, ZŠ,
výchovní poradci, metodici, preventisté, ředitelé škol a školských zařízení, asistenti
pedagoga, případně nepedagogický personál.

Obsah kurzu

Kurz proběhne formou konference, lektor i účastníci budou po celou dobu v osobním kontaktu. Spolupracovat budou prostřednictvím dalších technologií google – pro konferenci bude vyžit
google meet, pro práci google tabulky, pro kvízy google forms.

Výukové materiály a pracovní soubory budou k dispozici na webové stránce,
ke které budou mít frekventanti kurzu přístup.

Kurz v této podobě neztratí na interaktivitě, naopak v této době umožní učitelům
získat navíc návyky pro společnou práci na internetu.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
89
Pro veřejnost
2500 Kč

Program

Cílem kurzu je seznámení s projektovým řízením a projektovou prací jako takovou.
Učitelé si v něm sami vyzkouší jednotlivé fáze řízení projektu ve všech relevantních
rozměrech (s respektováním metodiky Prince2).
Naučí se poznat, kdy je projekt vhodný, jak ho dobře zadat, připravit, naplánovat a vyhodnotit.
Kurz je užitečný i pro vlastní účast pedagogů na rozvojových projektech školy.

Základy projektového řízení na konkrétním příkladu – společné naplánování projektu.

Tvorba zadání projektu – rozdíl mezi účelem a výstupem projektu, definice kvality výstupu
a vymezení hranic, předprojektová příprava, potřebnost projektu, možnosti získání informací,
kritická analýza zdrojů.

Příprava projektového záměru – specifikace obsahu a rozsahu projektu, volba různých metod
řešení, příprava postupu prací, harmonogramu a rozpočtu v závislosti na pracovními týmu,
rizicích a nákladnosti zvoleného řešení.

Příprava plánu projektu na základě projektového záměru – nastavení sledování postupu
projektu, milníky, výstupy a hodnocení jejich kvality. Řešení změn v projektu. Nastavení
způsobu předávání výstupů projektu a jeho vyhodnocení.

Příprava vyhodnocení projektu na základě zadání a projektového záměru – význam
vyhodnocení projektu, různé pohledy na projekt, různé metody hodnocení a vazba hodnocení
na zadání, přípravu a realizaci projektu.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Z bezpečí domova

Máte ke kurzu dotaz?