Studium pro asistenty pedagoga

Akreditováno:

MŠMT-6834/2018-2-392

Kapacita:

Kurz je obsazen, registrujte se jako náhradník

Místo konání:

Jasmínová 3166/37a, (dříve Jahodová 2800) 106 00 Praha 10

Termín:

14. února 2020

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101 - Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště zahradní město

Online kurz obrázek odkazu

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání.

Obsah kurzu

Kurz účastníkům zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga, absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění (§ 20) a v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o pedagogických pracovnících.

Délka kurzu

Vzdělávací program zahrnuje celkově 124 hodin výuky, 84 hodin teoretické výuky a 40 hodin odborné praxe ve vybraných školských zařízeních.

Předběžná data konání kurzu:

Pátek 14. února 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 15. února 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 21. února 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 22. února 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 28. února 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 29. února 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 6. března 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 7. března 2020 (9:00 – 16:10)

Pátek 13. března 2020 (13:00 – 19:30)

Sobota 14. března 2020 (9:00 – 14:30)

Pátek 20. března 2020 (13:00 – 19:30)

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
 
Náhradník
 

Základní kompetence dosažené vzděláváním

Absolvent kurzu:

 • získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv
 • získá představu o roli asistenta pedagoga a jeho postavení ve škole
 • osvojí si základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
 • bude se orientovat v systému spolupracujících institucí
 • dozví se o možnostech a formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • bude vybaven pro pedagogickou práci s dětmi ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí
 • bude schopen pedagogicky pracovat se zdravotně znevýhodněnými dětmi
 • získá přehled o efektivních vyučovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy, a naučí se je používat
 • získá informace o způsobech úpravy učiva, motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
 • bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
 • bude schopen spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce
 • bude schopen reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
 • získá informace o strategii zvládání krizových situací
 • nabyté znalosti a dovednosti bude mít příležitost vyzkoušet si v praxi

Program

Teoretická výuka je složena ze čtyř tematických okruhů

Škola, školní práce a role asistenta pedagoga

Tematický okruh je složen ze tří vyučovaných bloků: Úvod do studia, Vybrané okruhy z pedagogiky a Seminář k závěrečné práci.

Podpora žáka
Tato část je věnována předmětu „Metody podpory žáka“. Vyučovací předmět vymezuje základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zaměřuje se na podpůrná opatření žáka.

Systém péče o žáka
Obsahově zaměřená část na multidisciplinární spolupráci, na možnosti pomoci a působení státních i nestátních institucí a organizací v rámci komplexnější péče o žáka. Předmět je také zaměřen na pochopení a porozumění významu právních norem v oblasti školství.

Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta
Uvedený tematický okruh zahrnuje tři vyučované bloky. Prvním je blok „Základy speciální pedagogiky“, kde je výuka zaměřena na vymezení základních oblastí speciální pedagogiky, s kterými se asistent pedagoga může ve své praxi setkat. Druhý pilíř tvoří blok „Problematika sociálně znevýhodněného prostředí“. Tematický okruh je uzavřen blokem „Vybrané okruhy z psychologie“.

PRAKTICKÁ VÝUKA nabízí 40 hodin praxe, garanty jsou vybraná školská zařízení, s nimiž má škola uzavřenou Smlouvu o zajištění odborné praxe účastníků.

Cílem odborné praxe je poskytnout základní praktickou přípravu pro činnost asistenta pedagoga v kontextu vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Benefity

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu v systému DVPP

Studijní materiály v podobě skript

Jahodovka - záruka kvality

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 14
 • Úno

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Sdílet