Případová konference v praxi

Akreditováno:

MPSV: A2020/0451-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

16. listopadu 2021

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101, 195 - Centrum Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště Zahradní město

Doprava vlastním autem:

Parkování zdarma v uzavřeném a hlídaném objektu školy.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro širokou škálu sociálních pracovníků - z řad veřejného i neziskového sektoru. Cílovou skupinou klientů těchto pracovníků můžou být rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, senioři a osoby se zdravotním postižením. Důraz bude kladen na konání případové konference na OSPOD.

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky se základním pojetím a využitím případových
konferencí v praxi sociální práce. Program propojuje zkušenosti sociálních služeb
s praxí veřejné správy.

Absolvent získá základní přehled o splnění podmínek pro dobrou přípravu případové
konference a vhled do vyhodnocení vhodnosti využití tohoto nástroje sociální práce.
Seznámí se v rámci přípravy konference se základními administrativními úkony
(pozvánky, zápis, mlčenlivost...), se stanovením cíle a přípravou klientů.
Ukotví si základní teoretická východiska k problematice případové konference
a účel případové konference. Absolvent kurzu se bude také orientovat v legislativním
rámci případových konferencí na elementární úrovni. Osvojí si roli organizátora
a svolavatele případových konferencí a získá vhled do role facilitátora. Dále si rozvine
povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s různými cílovými
skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová konference nabízí.

Délka kurzu

8 výukových hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
25
Pro veřejnost
1950 Kč

Průběh kurzu v souvislosti se situací s COVID-19:

Kurzy se budou konat i v případě omezení vládním nařízením. Váš kurz by proběhl distančně - online přes prostředí Google Meet, se kterým máme velice dobré zkušenosti, jakož i s celým zajištěním distanční formy výuky. O změně formy kurzu Vás budeme neprodleně informovat.

Program

Modul 1 - Případová konference, kontext a základní a pojetí

Účastníci získají základní informace o historii zavedení případových konferencí do praxe
sociální práce a o odlišném pojetí v sociálních službách a na úřadech, zejména OSPODu
(s ohledem na změny v zákoně 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů). Součástí modulu budou také základní informace o odlišných
přístupech (stanovení či nestanovení cíle, role facilitátora či moderátora, apod.),
druzích případových konferencí (klasická, metodická, expertní) a o výhodách realizace
případové konference pro klienty a sociální pracovníky. Účastníci se také seznámí
se zásadami a principy případové konference.

Modul 2 - Příprava případové konference: účastníci a multidisciplinární spolupráce

Účastníci si ujasní, jak zmapovat přirozené zdroje v okolí klienta a jak vytvořit okruh osob
a organizací, které jsou důležité pro řešení konkrétní situace klienta. Také získají vhled
do motivace účasti klientů i účastníků z řad odborníků a do posouzení, jak zajistit, aby
byly přítomny osoby nejen pro řešení a nabídku pomoci, ale také pro komplexní a vyvážený
pohled na celkovou situaci klienta. Část modulu bude také věnována přínosu případové
konference jako nástroji multidisciplinární spolupráce.

Modul 3 – Příprava případové konference: materiálně technické zajištění případové konference

Téma bude obsahovat základní informace o tom, kdy je vhodné svolat případovou konferenci
a situace, které definují rizikovost a nevhodnost svolání případové konference. Také objasní
význam dobré přípravy, rozdělení a definování rolí (iniciátor, svolavatel, organizátor), zajištění
facilitátora a zapisovatele, znění pozvánek, prohlášení o mlčenlivosti, prezenční listiny.
Účastníci budou seznámeni s jednoduchými pravidly zápisu, pomůckami a celkovém technickém zajištění.

Modul 4 - Struktura a průběh případové konference

Seznámení se strukturou případové konference (úvod a přivítání, představení účastníků,
cíl setkání, představení případu, mapování současné situace a aktuálních potřeb
klienta/dítěte, prezentace návrhů řešení, tvorba akčního plánu, závěr setkání
a zhodnocení), objasnění jednotlivých fází formou modelové situace. Seznámení
s pravidly konání případové konference a jejich využití v průběhu případové
konference. Základní informace o roli facilitátora, zajišťovatele kvalitního průběhu konference.

Modul 5 - Povinnosti v rámci realizace případové konference pro OSPOD a případová konference na úřadě

Účastníci získají základní povědomí o specifikách realizace případové konference na OSPODu.
Seznámení s právním rámcem konání případové konference na OSPOD. Obecná a obligatorní
povinnost pořádání případové konference, tedy § 10 a § 14 zákona 359/99 Sb., o sociálně
právní ochraně dětí. V jakých případech se jedná o neúčelnost či rizikovost konání
případové konference (domácí násilí, agresivní klient, případ patří do mediace,..).
Realizace případové konference v souvislosti se Standardy kvality SPO,
vyhodnocením situace dítěte a její zahrnutí do IPOD. Přítomnost dítěte na případové
konferenci z pohledu OSPOD. Specifika vedení případové konference na OSPOD,
například zápis formou protokolu, mlčenlivost a sdílení informací, spolupráce
se soudy, represivní dopad případové konference.

Modul 6 - Využití případové konference při práci s různými cílovými skupinami klientů

Účastníci získají základní povědomí o specifikách realizace případové konference
s dalšími cílovými skupinami (mimo OSPOD). - Odlišnosti v motivaci týmu, odlišnosti
ve stanovení cílů, ve složení týmu a v roli klienta. Jak zohlednit specifika komunikace
s různými cílovými skupinami. Význam multidisciplinárního přínosu případové konference
a vytvoření funkční sítě spolupráce. Využití případové konference jako nástroje prevence.

Benefity

Jahodovka - záruka kvality

Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu

Dopravní dostupnost, parkování v areálu

Malé občerstvení

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 16
  • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

Aktuální nabídka

Studium pro asistenty pedagoga
  • 01. 10 - 20. 11 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
  • 08. 10 - 11. 12 2021
  • Kurz otevřen, registrujte se

Sdílet