Případová konference a její možnosti využití v praxi - dvoudenní

Akreditováno:

MPSV: A2019/0206-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jasmínová 3166/37a, (dříve Jahodová 2800) 106 00 Praha 10

Termín:

13. listopadu 2019 - 14. listopadu 2019

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen zejména pro OSPOD a sociální pracovníky a sociální kurátory na úřadech, ale také sociálním pracovníkům ve službách, ve věznicích, nemocnicích atd.

Absolvent získá dovednosti k přípravě případových konferencí, dokáže vyhodnotit vhodnost využití tohoto nástroje sociální práce a zajistit její přípravu, od základních administrativních úkonů (pozvánky, zápisy, mlčenlivost...) po stanovení cíle, přípravu klientů a dalších účastníků. Zná základní teoretická východiska k problematice případové konference a účel případových konferencí. Orientuje se v legislativním rámci případových konferencí. Osvojí si roli organizátora a svolavatele případových konferencí a získá vhled do problematiky interdisciplinární spolupráce a síťování.

Seznámí se s rolí facilitátora a základy facilitace.

Absolvent získá informace o možnostech zavedení funkčního a efektivního systému realizace a facilitování případových konferencí na pracovišti.

Dále si rozvine povědomí o možnostech širokého využití případových konferencí s dalšími cílovými skupinami klientů a bude se orientovat v příležitostech, které případová konference nabízí. Dokáže získaných znalostí využít v praxi.

Obsah kurzu

Dvoudenní vzdělávací program seznámí účastníky z řad veřejného i neziskového sektoru s podrobným využitím případových konferencí v praxi OSPODu, sociální práci na obcích, ale i sociálních služeb.

Program inovativně propojuje zkušenosti čtyř lektorek, dlouhodobých facilitátorek případových konferencí. Případové konference budou inovativně představeny jako nástroj sociální práce využitelný pro širokou cílovou skupinu klientů, zejména pro rodiny a ohrožené děti, osoby bez přístřeší, osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Základem programu je představení možností využití případových konferencí, jejich příprava a průběh, ale také role facilitátora. Důraz je kladen na multidisciplinární, motivační a preventivní prvek případových konferencí a na zavedení funkčního systému realizování a facilitování případových konferencí na pracovišti.

Kurz seznámí nejen s inovativními možnostmi využití případových konferencí v praxi, ale také s pomůckami, které lze při jejich facilitaci využít.

Délka kurzu

16 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
2 200 Kč
Pro veřejnost
2 700 Kč

Program

26.6.2019 (1. den kurzu)

I. BLOK - PŘÍPADOVÁ KONFERENCE

Co je případová konference. Zaměření na odlišnosti v pojetí případových konferencí. Definování předností a rizik případových konferencí a výhod z pohledu klienta a sociálního pracovníka. Seznámení se zásadami a principy případové konference. Seznámení se základním právním kontextem případových konferencí a stručnou historií zavedení tohoto nástroje do praxe sociální práce.

II. BLOK - ÚČASTNÍCI PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Jak zmapovat přirozené zdroje v okolí klienta a jak vytvořit okruh osob a organizací, které jsou důležité pro řešení konkrétní situace klienta. Jak zajistit, aby byly přítomny osoby nejen pro řešení a nabídku pomoci, ale také pro komplexní a vyvážený pohled na celkovou situaci klienta. Případová konference jako nástroj multidisciplinární spolupráce a role jednotlivých účastníků.

III. BLOK - ZAJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

Vysvětlení jakým způsobem zveme účastníky na případovou konferenci, jaké volíme pořadí, na základě jakých faktorů volíme čas, místo a prostor konání případové konference. Vedení motivační rozhovoru s klientem a odborníkem. Příprava dítěte na případovou konferenci. Zajištění podporující osoby pro klienta, se zvláštním důrazem na podporu dítěte. Tvorba pozvánek, co vše musí obsahovat a jejich odlišnost (vizuální a obsahová) pro klienty, děti a odborníky.

IV. BLOK - MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Kdy je vhodné svolat případovou konferenci a situace, které definují rizikovost a nevhodnost svolání případové konference. Zajištění dobré přípravy případové konference, rozdělení a definování rolí.

V. BLOK - STRUKTURA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Seznámení se strukturou případové konference vycházející z vlastní zkušenosti a praxe, objasnění jednotlivých fází formou modelové situace. Seznámení s pravidly konání případové konference a jejich využití v průběhu případové konference

27.6.2019 (2. den kurzu)

I. BLOK - VYUŽITÍ PŘÍPADOVÉ KONFERENCE PŘI PRÁCI S RŮZNÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI KLIENTŮ

Specifika využití případových konferencí s osobami bez přístřeší, seniory, propuštěnými z výkonu trestu, atd. Odlišnosti v motivaci týmu, odlišnosti ve stanovení cílů, ve složení týmu a v roli klienta. Výhody a rizika definování cíle případové konference a práce s ním v průběhu realizace případové konference z pohledu různých cílových skupin. Kroky ke stanovení cíle.

II. BLOK - POVINNOSTI V RÁMCI REALIZACE PŘÍPADOVÉ KONFERENCE PRO OSPOD

Seznámení s právním rámcem konání případové konference na OSPOD. Obecná a obligatorní povinnost pořádání případové konference, tedy § 10 a § 14 zákona 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

III. BLOK - TYPOLOGIE PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

Seznámení s různými typy případových konferencí podle vyhodnocení situace klienta či podle situace rodiny a dítěte. Definování jejich odlišností a seznámení s možnostmi využití jednotlivých typů v praxi.

IV. BLOK - FACILITÁTOR a facilitace

Základní informace o facilitaci. Jednotlivé role, které musí facilitátor naplňovat a potřebné dovednosti facilitátora. Technická podpora facilitátora. Jak poznat dobrého facilitátora a co vše lze od facilitátora očekávat.

V. BLOK - VYTVOŘENÍ BEZPEČNÉ PLATFORMY PRO VZÁJEMNOU FACILITACI PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ NA PRACOVIŠTI

Specifika vzájemného facilitování na pracovišti, definování rizik a výhod. Seznámení s příkladem dobré praxe – Expertní skupina facilitátorů na úřadě, pravidla a náplň setkávání, výhody. Způsob nastavení funkčního a dlouhodobě udržitelného systému v jednotlivých krocích a způsoby zaučování nových facilitátorů z interních zdrojů.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

  • 8
  • Lis

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu

  • 13
  • Lis

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

  • 14
  • Lis

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet