Dopady konfliktních rozvodů na děti

Akreditováno:

MPSV: A2019/0712-SP/VP

Kapacita:

Kurz otevřen, registrujte se

Místo konání:

Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Termín:

15. ledna 2020 - 16. ledna 2020

9:00 - 16:00

Doprava MHD:

Metro „A“ Skalka - autobus 177 - Sídliště Zahradní město

Metro „A“ Skalka - autobus 138, 101 - Zahradní město

Tramvaj 22, 26 - Sídliště zahradní město

Pro koho je kurz určen

Účastníci získají informace o roli OSPOD v této oblasti sociální práce, jeho kompetencích, nástrojích a příležitostech, které vedou k eliminaci negativních dopadů konfliktních rozvodů na děti. Získají vhled do problematiky rodinného poradenství v těchto kauzách a podrobně se seznámí s etapami, ve kterých se ocitá rodina před, v rámci a po rozvodu manželství. Pozornost bude věnována úkolům, které je třeba zvládnout v souvislosti s adaptací na rozvod a k minimalizaci jeho negativních dopadů na děti.

Obsah kurzu

Rozvod přestavuje zátěžovou událost v životě celé rodiny. Všichni se musí vyrovnat se selháním, změnou, krizí a významnou životní ztrátou, zvláště děti. Narušený obraz rodičů mnohdy znesnadňuje identifikaci s vlastní rodovou rolí a ztěžuje i přizpůsobení v budoucích partnerských vztazích a rodičovství.

Sociálně právní ochrana dětí tyto situace řeší, usiluje o eliminaci dopadů rozchodu rodičů na děti. Navazuje spolupráci s organizacemi a odborníky, kteří provází rodiče k dohodě a k minimalizaci konfliktů v komunikaci a interakci.Významné postavení v systému připadá rodinnému poradenství, jehož spolupráce s OSPOD je pro dítě a rodinu významnou podporou.

Kurzem budou provázet dva lektoři, zkušená vedoucí OSPOD a rodinný poradce, který se problematikou dlouhodobě zabývá. Současně budou využity ukázky z projekce filmu, jako názorná ukázka eskalace konfliktů mezi rodiči a dopadů na dítě stojící uvnitř sporu.

Délka kurzu

16 hodin

Přednášející

Ceník

Kód
Poznámka
Cena
 
Pro absolventy a studenty VOŠSP
2 200 Kč
Pro veřejnost
2 700 Kč

Program

 • Projekce ukázek z filmu
 • Příklady z praxe - dopady rozvodu rodičů na děti

Lektoři účastníky seznámí s příklady z vlastní praxe, a to i z pohledu dlouhodobé perspektivy. Dojde k definování a zvědomění závažnosti tématu také na základě zkušeností účastníků.

 • Etapy rodiny před, v rámci a po rozvodu manželství

Účastníci budou rodinným poradcem podrobně seznámeni s etapami, ve kterých se ocitá rodina před, v rámci a po rozvodu manželství. Také s úkoly, které je třeba zvládnout v souvislosti s adaptací na rozvod a s pojmem psychorozvod. Lektoři se budou zabývat problematikou dítěte z neúplné rodiny z pohledu dítěte, jeho vrstevníků, školy a společnosti.

 • Role orgánu sociálně právní ochrany při ochraně v rámci rozpadu rodiny

Lektoři představí roli orgánu sociálně právní ochrany dětí v rámci rozpadu rodiny a seznámí účastníky s náplní práce sociálního pracovníka OSPOD. Nosným tématem bude využívání jednotlivých nástrojů, opatření a metod využívanými OSPOD a kompetencemi OSPOD dle zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Účastníci získají základní vhled do zákonných norem, které se do problematiky promítají. Zvláštní pozornost bude věnovaná rodičovské odpovědnosti.

 • Výhody a rizika porozvodových forem péče o dítě

Téma seznámí účastníky s rolí kolizního opatrovníka při ochraně zájmů dítěte a s výhodami a riziky možných porozvodových forem péče o dítě (výhradní, společná a střídavá). Lektoři se budou věnovat vystupování před soudem v zájmu dítěte (posuzování kvality výchovných schopností rodičů, posuzování potřeb dítěte a jeho preferencí, argumentaci před soudem, dokazování…) a problematikou zájmu versus nezájmu dítěte.

 • Kazuistiky běžně řešené orgánem sociálně - právní ochrany dětí

Účastníci budou seznámeni s kazuistikami, které běžně řeší orgán sociálně-právní ochrany dětí a s častými situacemi při sporech o dítě (problémy při styku, nesdělování informací, spor před soudem, předběžná opatření). Také se způsoby poskytování pomoci, která vedou k omezování vlivu negativního působení na děti a zejména na obnovení narušených funkcí rodiny.

 • Rodinné poradenství

Účastníkům bude názorně představeno, jak probíhá proces rodinného poradenství, a jaké jsou jeho možnosti a hranice, které provází rodiče k uzavření dohody ohledně budoucího života dětí. Získají vhled do rozvodové mediace, způsobu pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je právě dohoda. Uplatňuje se v ní nejen aspekty právní, ale vždy také psychologická či sociální specifika.Téma se bude věnovat postavení rodičů/manželů v rodinném systému z pohledu dominantního a subjektivního jedince.

Důraz bude také kladen na schopnost pracovníků OSPOD v rozlišení a určení potřeby manželského a rodinného poradenství.

Máte ke kurzu dotaz?

Harmonogram

 • 10
 • Led

Uzavření registrace

Ukončení registrace do kurzu

 • 15
 • Led

Start výuky

Začátek výuky kurzu.

 • 16
 • Led

Konec výuky

Ukončení výuky kurzu.

Sdílet